Home

Čsn 74 4505

Změny v normě ČSN 74 4505 Podlahy: společná ustanovení

ČSN 74 4505 ČSN 74 4505 Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění a zkoušení podlah ve vnitřním i vnějším prostředí staveb. Norma rozlišuje dva druhy podlah: podlahy v bytové a občanské výstavbě a průmyslové podlahy. Rozdělení podlah je podle jejich zatížení ČSN 74 4505 . Nezobrazitelný cizojazyčný text! Floors. Common regulations . Tato norma stanoví společné požadavky pro navrhování, provádění a zkoušení podlah ve stavebních objektech. Norma se nevztahuje na nemovité kulturní památky 1) a na výstavbu některých stavebních objektů zemědělské výstavby. 2 TZB-info / Technické normy / Hledat podle tříd / 74 ČÁSTI STAVEB / 74 45 Stropy a podlahy / ČSN 74 4505 ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení NORMA JE ZRUŠENA úvod k norm ČSN 74 4505 Podlahy - Spole čná ustanovení. P ůvodní text jsme vypracovali v roce 2008 a za tři roky co od té doby ub ěhly se n ěkterá ustanovení ukázalo jako nedostate čně podrobná, případn ě nep řesná. Došlo zárove ň ke zm ěně n ěkterých p ředpis ů, na které se norma odkazuje ČSN 74 4507 (74 4507) Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření. ČSN EN 13213 (74 4508) Dutinové podlahy. ČSN EN 12825 (74 4509) Zdvojené podlahy. ČSN 74 6930 (74 6930) Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení. ČSN 91 7816 (91 7816) Podlahové krytiny. Polyvinylchloridové podlahoviny.

KONTAKT. Česká agentura pro standardizaci Biskuý dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 Technická podpora Tel.: 221 802 802 csnonline@agentura-cas.c Nová ČSN 74 4505 rozděluje podlahy na dva druhy. Kapitola 5 se věnuje podlahám v bytové a občanské výstavbě, kapitola 6 pak podlahám průmyslovým. Rozlišení, do které z nich spadá konkrétní podlaha, je specifikováno právě v definici pojmu průmyslová podlaha,.

ČSN 74 4505 podlahy a společná ustanovení Anotace: Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění a zkoušení podlah ve vnitřním i vnějším prostředí staveb. Norma rozlišuje dva druhy podlah: podlahy v bytové a občanské výstavbě a průmyslové podlahy. Rozdělení podlah je podle jejich zatížení ČSN 74 4505 Norma stanoví požadavky pro navrhování, provádění a zkoušení podlah ve stavebních projektech. Norma se nevztahuje na nemovité kulturní památky a na některé stavební objekty zemědělské výstavby. Vedle názvoslovné části jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky. V technických (kap ČSN 74 4505: Nejvyšší dovolená vlhkost potěru v době pokládky nášlapné vrstvy 27. 10. 2016 Poradna 1446 zobrazen.

ČSN 74 4505 (744505) N Podlahy - Společná ustanovení = Floors - Common Regulations Vydáno: (2008) ČSN 74 4507 (744507) N Zkušební metody podlah. Stanovení protikluzných vlastností povrchů podlah = Floors ČSN 74 4505 je o trošku přísnější, protože hledá největší odchylku od proložené úsečky, zatímco ČSN 73 0212-3 hledá odchylky ve třech předem daných bodech, které však nemusí být ty největší. Pokud tedy měření dle ČSN 74 4505 vyjde, vyšlo by i měření dle ČSN 73 0213-3 provedené ve stejných polohách ČSN 74 4505 (744505) N Podlahy. Společná ustanovení = Floors. Common Regulations . Norma je neplatn

Rovinnost nosné podkladové desky musí odpovídat normě (viz ČSN 74 4505, ČSN 73 0213-3, DIN 18202, DIN 18356 - norma a tedy i způsob měření rovinnosti se většinou volí podle doporučení dodavatele dřevěné podlahy). Zjednodušeně lze říci, že na čtyřech metrech nesmí být výškový rozdíl větší než 9 mm a na. CHARAKTERISTIKA VIDITELNÉHO POVRCHU (dle ČSN 74 4505) Celkový vzhled podlahy se posuzuje pohledem z výše 1600 mm. Světelné podmínky musí být takové, za nichž se podlaha nejvíce využívá. Vzhled nemůže být hodnocen dle pohledu do odlesku světla. ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ SYNTETICKÝCH KOBERC ČSN 74 4505 Podlahy - Společnáustanovení Ing. Petr Tůma, Ph .D. petr.tuma @betonconsult.cz , 724 080 924 aktiv ČKAIT 18.-19.4.2012 Rančířovu Jihlav

Připomínky k ČSN 74 4505 Podlahy - společná ustanovení po

[2] ČSN 73 3451:2005 - Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů [3] ČSN 74 4505:2012 Podlahy - Společná ustanovení [4] ČSN 73 4505:2008 Podlahy - Společná ustanovení [5] ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítk ČSN 74 4505 Podlahy - společná ustanovení; ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, hygienická zařízení; ČSN EN 14618 Umělý kámen - Terminologie a klasifikace; ČSN EN 15286 Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější) ČSN EN 1096-1Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 1: Definice a.

 1. Společně s doc. Ing. Jiřím Dohnálkem, CSc., jsme v loňském roce a na začátku roku letošního zpracovávali revizi základní normy z roku 2008 pro podlahové konstrukce - ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení. Podlahy vedla relativně široká diskuse. Po zapracování připomínek bylo nové znění normy vydáno v květnu tohoto roku
 2. ČSN 74 4505 Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění a zkoušení podlah ve stavebních objektech. Norma rozlišuje dva druhy podlah. Průmyslové podlahy a podlahy v bytové a občanské výstavbě. Podlahy se rozlišují podle užitného zatížení
 3. Dle ČSN 74 4505, čl. 3.8.1 - Pevnost v tlaku podlahových vrstev, se u podlahových vrstev požaduje odolnost vůči pro- stému tlaku, vyvolanému statickým zatížením a provozem. Tato odolnost závisí na tloušťce a druhu vrstvy, její pevnos
 4. ČSN 74 4505 Podlahy: součinitel smykového tření μ ≥ 0,3: ČR: podlahy bytových a pobytových místností: všechny dlaždice LASSELSBERGER: μ ≥ 0,3: vyhl. 268/2009 Sb. ČSN 74 4505 Podlahy: součinitel smykového tření μ ≥ 0,5: ČR: podlahy staveb užívaných veřejností: dlaždice označené viz Přehled protiskluzných.
 5. ČSN 74 4505 : Podlahy . Společná ustanovení. -- Praha : Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1988. -- 25 s.
 6. ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení. ČSN EN ISO 2420 (79 3806) Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení zdánlivé hustoty. ČSN EN 649 (91 7850) Pružné podlahové krytiny - Homogenní a heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikac
Které požadavky na rovinnost podlah jsou přísnější? ČSN 74

PODLAHY 2008 a nová ČSN 74 4505. Podlahové konstrukce jsou relativně tenké konstrukce zpravidla ležící na podkladu. Často budí dojem, že jejich návrh a provedení jsou jednoduché a že se nemůžeme setkat s žádným problémem. Zkušenosti z realizací a z posudků vzniklých vad a poruch však přesvědčují o opaku ČSN 74 4505 Floors - Common Regulations Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 74 4505 z července 2008. Obsah Strana. Předmluva 4 1 Předmět normy 7 2 Citované dokumenty 7 3 Termíny a definice 9 4 Technické požadavky 11 4.1.

Měření rovinnosti podlah dle ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení. Dle znění z roku 1994. Měření rovinnosti probíhalo tak, že dvoumetrová lať byla přímo položena na povrch podlahy, a přitom byla zjištěna největší mezera mezi latí a hodnoceným povrchem.Pomocí klínu, nebo zřídka pomocí posuvného měřítka, se změřila vzdálenost mezi latí a měřeným. PODLAHY 2008 a nová ČSN 74 4505. Podlahové konstrukce jsou relativně tenké konstrukce zpravidla ležící na podkladu. Často budí dojem, že jejich návrh a provedení jsou jednoduché a že se nemůžeme setkat s žádným problémem

ČSN 74 4505 totiž stanovuje maximální dovolenou vlhkost potěru před pokládkou nášlapných vrstev. Například pod paropropustné podlahoviny (např. koberec) je hodnota vlhkosti, v případě potěru na bázi síranu vápenatého, maximálně 1 %. V případě cementových potěrů je to však maximálně 5 % Norma ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení je v praxi velmi využívaná, avšak její znění bylo již zastaralé a v některých pasážích nepoužitelné. Proto se Český normalizační institut rozhodl zařadit do plánu normalizace její revizi ve vztahu k základním ČSN a EN, technickým předpisům a současným.

NORMA ČSN 74 4505. Navrhované řešení by mělo vypadat například takto. Místo původního znění 3.14.3 Chůze, sportovní činnost nebo doprava vyžaduje u nášlapné vrstvy bezpečnost proti skluzu. Skluznost se vlhkostí nášlapné vrstvy může měnit. Proto je nezbytné uvážit vhodnost nášlapné vrstvy i z tohoto hlediska Dle ČSN 74 4505, změna 1 z listopadu 1999, čl. 5.14 se nejvyšší dovolená vlhkost vrstev v % hmotnostních, na které se kladou nášlapné vrstvy, stanovuje takto: - betonová vrstva pod dřevěné parkety (vícevrstvé, mozaikové, vlysové) 2,% - betonová vrstva pod dýhované dřevěné parkety 2,5 Komentáře a diskuse k obsahu normy ČSN 74 4505 Podlahy (úvod do seriálu) Společně s odborným časopisem Podlahy Profi jsme připravili nový seriál, kde budou autoři seznamovat se základní normou ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení a následně i s dalšími normami, které jsou pro oblast podlah významné, a budou. ČSN 74 4505. Podlahy. Společná ustanovení ČSN 74 3305. Ochranná zábradlí § 28. ČSN EN 81-50. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponen Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace. Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat např. weber.bat opravnou hmotou min. 2 hodiny před.

normě ČSN 74 4505. Provádění podlah je velmi širokým tématem. Na této stránce se budeme zabývat pouze problémy, které přináší zhotovení betonové desky jako jedné vrstvy podlahy. Velmi častý je názor, že na tak jednoduché konstrukci, jako je betonová deska podlahy nelze nic pokazit a zvládne její zhotovení úplně. ČSN 74 4505ČSN 74 4505 Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění a zkoušení podlah ve vnitřním i vnějším prostředí staveb. Norma rozlišuje dva druhy podlah: podlahy v bytové a občanské výstavbě a průmyslové podlahy. Rozdělení podlah je podle jejic Technické požadavky na průmyslové podlahy ( ČSN 74 4505) a jeho plné znění naleznete zde. Průmyslové podlahy. Podkladní betonové desky. Betonové plochy bez finální povrchové úpravy pro další nášlapné vrstvy (izolace, dlažby, PVC a jiné konstrukční vrstvy) Montáž všech podlahových krytin včetně vinylových se řídí platnou ČSN 74 4505 pro kladení podlah, která je pro všechny závazná. Návody na instalaci - pokládku vinylových podlah: Návod k pokládce vinylové podlahy na HDF desce - Ecoline Click, Easyline Click, Longline Click, Stoneline Click, Conceptline HDF

2 PODLAHY - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (ČSN 74 4505) Během posledních 20 let došlo k výraznému pokroku v oblasti realizace podlah občan-ských staveb, což s sebou přineslo potřebu novelizovat technické požadavky a předpisy. Samotná norma pro podlahy ČSN 74 4505 z roku 1994 byla revidována v roce 2008 a ná-sledně v roce 2012 [2] ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ÚNM, Praha, 1986 [3] ČSN 74 4505 Podlahy. Základní ustanovení, ÚN Praha, 1960 [4] ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení, ČNI Praha, 1988 [5] ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení, ČNI Praha, 1994 [6] ON 74 4520 Podlahy. Nášlapné vrstvy z dlaždic, ÚNM Praha, 198 Doporučené aplikační tloušťky při aplikaci na podlahy jsou 10-50 mm. Tloušťka vrstvy plovoucích podlah se provádí podle statického výpočtu, resp. podle ČSN 74 4505. Parametry Cení

Podlahová stěrka ROVINAL je určena k vyrovnávání drsností a nerovností podkladu pod podlahové krytiny v interiérech. Vzhledem k hodnotám přídržnosti k betonu a pevnosti v tlaku je možno podlahovou stěrku ROVINAL dle ČSN 74 4505 (Podlahy) použít pod: - dřevěné podlahoviny a dlažby kladené do cementové spojovací malty - mozaikové parkety a keramické dlaždice lepené. Středisko: Technické podklady: ČSN 74 4505 - Podlahy společná ustanovení Stavba: ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí. ČSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. Objekt: ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových kontrukcí ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě..

Do školní tělocvičny i doma na chodbu – BONDEX FloorKomentáře a diskuse k normě ČSN 74 4505 Podlahy (1

ČSN 74 4505 www.technickenormy.c

Norma SN 74 4505 Podlahy - Spolená ustanovení je v praxi velmi využívaná, avšak její znní z roku 1994 bylo již zastaralé a v nkterých pasážích dokonce nepoužitelné. Proto se eský normalizaní institut rozhodl zaadit do plánu normalizace její revizi ve vztahu k základním SN a EN, technickým pedpism a souasným technickým. - doporučená aplikační tloušťka při aplikaci na podlahy 10-50 mm (tloušťka vrstvy plovoucích podlah se provádí podle statického výpočtu resp. podle ČSN 74 4505) PŘÍPRAVA PODKLADU: Podklad musí být nosný, zbavený prachu, mastnot a uvolněných částí a nesmí být zmrzlý 2 Podlaha v legislativních a normativních souvztažnostech 2.1 Definice podlahy. Podlaha je definována v normě ČSN 74 4505 (2012) Podlahy - Společná ustanovení [1] jako sestava podlahových vrstev (souvrství) uložených na nosném podkladu (např. stropu, upraveném podloží nebo jiné nosné konstrukci) a zabudovaných podlahových prvků, dilatačních a pracovních spár.

ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení § 21 ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah. Stanovení součinitele smykového tření. ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky. ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže Anotace článku: Společně s odborným časopisem Podlahy Profi jsme připravili seriál, kde autoři seznamují se základní normou ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení a následně i s dalšími normami, které jsou pro oblast podlah významné, a reagují na připomínky oponentů a recenzentů. Díl třetí se věnuje další kapitole normy ČSN 74 4505, má název Podlahy v. Standard ČSN 744505 (74 4505) 1.5.2012 - Standard ČSN - Podlahy - Společná ustanovení ČSN 74 4505, nebo DIN 18202? Anotace článku: Příspěvek srovnává metodiky měření a požadavky na rovinnost podlah uvedené v české normě ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení a v německé DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke. Uveden je příklad podlahy zaměřené podle obou postupů ČSN 74 4505 - Podlahy. Táto norma predpisuje pre vodorovné podlahy bytov koeficient trenia min. 0,3. Túto hodnotu vykazujú prakticky všetky dlaždice LASSELSBERGER. Podlahy musia byť rovné, s predpísaným stupňom protišmykového povrchu a pravidelne udržiavané

ČSN 74 4505 - Náhle

Doporučená aplikační tloušťka při aplikaci na podlahy je 10 - 50 mm (tloušťka vrstvy plovoucích podlah se provádní podle statického výpočtu resp. ČSN 74 4505). Bezpečnostní list Etiket Tuto vlhkost určuje ČSN 74 4505. Nedodržením těchto hodnot vzniká vysoké riziko následné deformace a zničení položených krytin nebo dokonce tvorby plísní. Jejich oprava je často nemožná a musí se zdemontovat, řádně vysušit podkladní potěr a položit nová, což přináší mnohem více starostí a finančních nákladů. Norma STN 744505 (74 4505) 1.12.2013 - Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie TECHNOLOGICKÝ POSTUP UPOZORNĚNÍ: V současné době lité teraco NEPROVÁDÍME ! Pokládka litého teracca. 1. Míchání teracové směsi. Teracová směs se skládá dle receptur z různých mramorových, serpentinových nebo traventinových drtí plnidla, pojidla a chemických přísad

ČSN 74 4505 - TZB-inf

Společně s odborným časopisem Podlahy Profi jsme připravili nový seriál, kde autoři seznamují se základní normou ČSN 74 4505 Podlah Průmyslové podlahy jsou podlahové konstrukce, které splňují technické požadavky dle ČSN 74 4505. Dále konstrukce podlahy, které mají zvláštní požadavky na mechanickou pevnost , odolnost proti obrusu a tlaku, chemickému působení a kontaktnímu namáhání Rovinnost povrchu podlahy se u nás většinou kontroluje podle ČSN 74 4505 Podlahy: Základní ustanovení pomocí dvoumetrové latě přiložené k povrchu podlahy. Mezera vzniklá mezi latí a nejnižším bodem povrchu podlahy pod latí nesmí být větší nežli 2mm ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene, část 9.1.1.2 Povrchové úpravy ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení. Portály : Architektura a stavebnictv

V případě betonového podkladu je doporučovaná vlhkost do 2,5 % (dle normy ČSN 74 4505). U anhydritu je uváděna jako optimální hodnota vlhkost 0,5 %. Bude Vás zajímat: Jakou zvolit v dřevostavbě podlahu. Technologický postup při pokládce dřevěné podlah dle ČSN 74 4505 a v místnostech pro trvalý pohyb osob (byty, kan-celáře, apod.) činí ±2 mm. Odchylky místní rovinnosti se stanovují pomocí latě o délce 2 m, na jejíchž koncích jsou podložky a pomocí odměrného klínku. Vhodná teplota v místnosti při pokládce je min. 18 °C. Vlhkoměr b Norma ČSN 74 4505 přesně definuje požadavky na protiskluzovost u podlah bytových domů i u podlah užívaných veřejností. Hodnotící kriteria pro bytové domy jsou součinitel smykového tření (>0,3), hodnota výkyvu kyvadla (>30) a úhel kluzu (>6°). Přísnější hodnoty pak platí pro budovy užívané veřejností

ČSN 74 4505 a případně ji vyrovnat rozlévací stěrkovou hmotou. Podklad musí být mimo jiné čistý, bez prasklin, stabilní, rovný a suchý. Malé vystupující nerovnosti jako kapky barvy, zbytky omítky, atd. je třeba odstranit. Nesmíte překročit povolenou nerovnost hrubé podlah ČSN 74 4505 (744505) Podlahy. Společná ustanovení -- OLA001 ČSN 74 4505 Nové podkladní betony musí splňovat vlastnosti dle ČSN 74 4505, tolerance nerovnosti na délce 2m nesmí přesáhnout 2mm, pevnost v tlaku 21,5 MPa a obsah vlhkosti do 4 %. Povrch jemně drsný bez cementového potěru, bez prasklin a vyzrálý cca 3 týdny

Norma ČSN 744505 (74 4505) 1.5.2012 - Norma ČSN - Podlahy - Společná ustanovení Přejímka hotového obkladu a dlažby probíhá podle smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem díla. Pokud tomu tak není, platí pro tuto oblast v současné době norma ČSN 73 3450 / 1988 Obklady keramické a skleněné, která ovšem v řadě věcí již nevyhovuje dnešním požadavkům, a aktualizovaná norma ČSN 74 4505 / 2008 Podlahy

ČSN online Hledání v normác

ČSN 74 4505 Kat. čís.: 89997: Podlahy - Společná ustanovení ČSN 74 4507 Kat. čís.: 78601: Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření. ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Eurokód 2 je normou pro navrhování betonových konstrukcí, určenou primár-ně pro práci projektantů. Norma uvádí, že smršťování betonu závisí na okolní vlh-kosti, na rozměrech prvku a na složen Pro navrhování, provádění a ošetřování podlah platí ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení. K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné Mrazuvzdorný beton vhodný na plochy s požadavky na střední pevnost (podlahy ve sklepech, garážích, drobné zahradní konstrukce apod.). Doporučená aplikační tloušťka při aplikaci na podlahy 10-50 mm (tloušťka vrstvy plovoucích podlah se provádí podle statického výpočtu resp. podle ČSN 74 4505)

Nové znění ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení

ČSN 74 4505 ČSN 74 4507 čl. 9 ČSN EN 206+A1 ČSN EN 447 ČSN EN 13877-1 ČSN EN 13877-2 ČSN EN 13888 ČSN EN 14487-1 ČSN P 73 2450 TKP 6 TKP 18 TKP ČD 17 TKP ČD 20. Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 586/2020 ze dne: 30. 9. 202 Vlhkost podkladu pro jednotlivé druhy podlahových krytin musí splňovat požadavky ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení, Tabulka 8. Závěr Aby podlaha splnila všechny technické požadavky norem a estetické nároky investora, je potřeba dodržovat požadavky norem a návod na montáž. Měřící technika podlaháři usnadn

videopodlahy.cz - Nová norma na podlahy ČSN 74 4505

 1. átové, mozaikové parkety a keramické dlaždice ukládané do tenkovrstvého lepidla. Tyto odchylky změříme dvoumetrovou latí či vodováhou
 2. ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení formuluje po své revizi v čl. 5.14 požadavek tak, že nejvyšší dovolená vlhkost betonové vrstvy pro kladení většiny dřevěných podlah se stanovuje na 2,5 %. Jak ukazuje předchozí tabulka, může to být příliš. Někteří výrobci chemických materiálů pro podlahy přišli se.
 3. ČSN 74 4505. Podkladní beton musí být před vlastní aplikací dostatečně pevný, zbavený všech nečistot a volných částic. Podklad nesmí obsahovat masné plochy a trhliny. Podkladní beton a aplikovaná teracová směs musí korespondovat v základních mechanicko-fyzikálních charakteristikách (jako je pevnost, smrštění atd.
 4. Norma ČSN 74 4505 stanovuje tyto termíny a definice, které pro začátek důležité znát: Podlaha sestava podlahových vrstev (souvrství) uložených na nosném podkladu (např. stropu, upraveném podloží, nebo jiné nosné konstrukci) a zabudovaných podlahových prvků

ČSN 74 4505 ČSN onlin

ČSN 74 4505 tato norma předepisuje pro vodorovné podlahy bytů koeficient tření min. 0,3. Tuto hodnotu vykazují prakticky všechny dlaždice LASSELSBERGER, s.r.o. Pro veřejná prostranství požaduje tato norma povrchy a dlaždice s koeficientem tření min. 0,5 pokládky nášlapné vrstvy dle ČSN 74 4505 - Podlahy, společná ustanovení, gravimetrická metoda. V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění, musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u cementového potěru snížen o 0,5 %, u potěru na bázi síranu vápenatého o 0,2 %. Vlhkost zjištěn Nová norma na podlahy ČSN 74 4505. 24178 Zobrazení - Vytvořeno: 16.2.2013 • editováno: 12.10.2016. Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění a zkoušení podlah ve vnitřním i vnějším prostředí staveb. Norma rozlišuje dva druhy podlah: podlahy v bytové a občanské výstavbě a průmyslové podlahy

ČSN 74 4505: Nejvyšší dovolená vlhkost potěru v době

 1. Vyhláška č. 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby. Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 20/2012 Sb. Čl. III. U staveb, pro které byla projektová dokumentace zpracovaná před účinností této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy
 2. dle ČSN 74 4505 - Podlahy, společná ustanovení, gravimetrická metoda: Nášlapná vrstva Potěr na bázi síranu vápenatého Kamenná nebo keramická dlažba 0,5 % Lité podlahoviny na bázi cementu Nelze provádět, popř. dle výrobce Syntetické podlahoviny 0,5 % Paropropustná textilie 1 % PVC, linoleum, guma, korek 0,5
 3. . 28 dní). První 2 - 3 dny je vhodné potěr zakrýt netkanou geotextilií a pra-videlně vlhčit
 4. Pochůznost a pokládka podlahových krytin a nášlapných vrstev závisí na okolní teplotě, tloušťce provedeného samonivelačního potěru a na vlhkosti podkladu dle ČSN 74 4505. Cementová samonivelační hmota vyztužená vláknem

ČSN 74 4505 (744505) A Podlahy - Společná ustanoven

ČSN 74 4505 74 4505 07/08 Podlahy - Společná ustanovení ČSN EN 506 74 7714 02/09 Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu. Věstník č. 6/2009 3 ČSN EN 508-1 74 7715 02/09 Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo. KZP: Cementové potěry Středisko: Technické podklady: ČSN 74 4505 - Podlahy, společná ustanovení Stavba: ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. Objekt: ČSN P ENV 206 - Beton. Vlastnosti, výroba ukládání a kritéria. Počet zkoušek na ploše se stanovuje dle ČSN 73 6242, příp. dle ČSN 73 2577. Pokud nelze tyto normy použít, doporučuje se provést nejméně: 5 zkoušek na ploše do 500 m2 9 zkoušek na ploše do 1.000 m2 a dále 5 zkoušek na každých dalších započatých 1.000 m2. Podle typu zkoušky se volí způsob přípravy povrchu Vlhkost podkladů před aplikaci musí být v souladu s ČSN 74 4505. Nátěr možno ředit vodou max. v poměru 1:1 na podklady se zvýšenou savostí. Nanášet štětcem, válečkem, malířskou štětkou nebo stříkáním. Vytvrzení probíhá odpařením vody v závislosti na teplotě vzduchu a podkladu Společně s odborným časopisem Podlahy jsme připravili nový seriál, kde budou autoři seznamovat se základní normou ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení a následně i s dalšími normami, které jsou pro oblast podlah významné, a budou též reagovat na připomínky..

Samonivelační potěry ANHYMENT® a cementové lité pěny

Které požadavky na rovinnost podlah jsou přísnější - ČSN

 1. Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit (dle ČSN 73 3450, 74 4505) Písemně nebo slovně Je třeba splnit kritérium. A.2.F.1.1.023 Návrh pracovních postupů stavebních úprav zděných konstrukcí - bourání, zřizování otvorů, úpravy základů Kritéria hodnocení Způsob ověřen
 2. konstrukci, stanovuje se pevnost vtlaku (ČSN 74 4505) Pro vrstvy tzv. plovoucí, určené jako podklad pod podlahoviny se požaduje pevnost vtlaku a pevnost vtahu za ohybu 21,5 MPa-oddělují se od svislé i nosné konstrukce zvukově izolační vrstvou nejmenší tloušťky 10 mm, vyplněnou izolujícím materiálem až do výše povrchu podlah
 3. CEMFLOW® zcela splňuje požadavky normy ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení. Litý cementový potěr CEMFLOW lze v konstrukci podlahy použít jako potěr oddělený od podkladu fólií, potěr na izolační vrstvě, potěr pro plovoucí podlahy nebo velmi často jako potěr pro podlahové topení (teplovodní i elektrické)

ČSN 74 4505 (744505) N Podlahy

 1. ČSN 74 4505). Jako podklad lze využít beton, anhydrit a cementové potěry. Desky na bázi dřeva, nebo jiné velkoplošné deskové materiály používané pro podkladové vrstvy podlah nejsou pro přímou pokládku vhodné. U těchto materiálů j
 2. ky ČSN 74 4505 pro použitelnost do všech vnitřních prostor občan-ské výstavby podklad pro veškeré podlahové krytiny potěr není nutné vyztužovat PRAKTICKÉ POUŽITÍ potěr je vhodný i do vlhkých prostor, do lehkého průmyslu, garáží a je aplikovatelný i jako připojen
 3. ČSN 74 4505 pro části staveb užívaných veřejností za sucha i za mokra ) Vazná vrstva Lena P... - spotřeba asi 0,6 kg/m2 dle stavu podkladu Křemičitý písek 0,3-0,8 - spotřeba asi 5 kg/m2 Lena P 128 - spotřeba 0,7 kg/m2 Středně hrubý povrch v tl. 1mm ( vyhovuj
 4. Orientovat se v technologických postupech provádění obkladů stěn a podlah s přihlédnutím k ČSN EN 14411, ČSN 73 3451 a ČSN 74 4505 Praktické předvedení a ústní ověření b: Volit technologický postup pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení a ústní ověřen
 5. Balkonové systémy. Podlahové souvrství pro balkony, terasy, lávky a všude tam, kde je požadována schopnost překlenutí statických trhlin v podkladu dle ČSN 73 62 42 příloha C do 2 mm a/nebo překlenutí dynamických trhlin v podkladu do 0,5 mm dle ČSN 1062-7 příloha B1, dle třídy B 4.1 se zaručenou vodotěsností a skluzností dle ČSN 74 4505 odst. 4.17.3.
 6. STN 74 4505: 2013, Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie. Táto norma je slovenskou verziou ČSN 74 4505: 2012 s modifikáciami, ktorá sa prevzala so súhlasom Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictv
Komentáře a diskuse k normě ČSN 74 4505 Podlahy (2

Dřevěné masivní podlahy: Jak položit dřevěnou podlahu (5

Zaměřuje se na diagnostiku stavebních konstrukcí a jejich sanaci. Specializuje se zejména diagnostiku podlah, především průmyslových, a zpracování znaleckých posudků v této oblasti Je spoluautorem normy ČSN 74 4505 Podlahy - společná ustanovení. Publikoval více než 150 odborných článků, z toho 30 v zahraničí Norma ČSN 74 4505 [7] definuje následující termíny a definice. V této kapitole jsou vybrány pouze ty, které se týkají problematiky řešené v této práci. Podlaha Podlaha je sestava podlahových vrstev (souvrství) uložených na nosném podkladu (nap ř Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace. Podmínky pro zpracování: Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací (například i míchání) se nesmí provádět pod +5 °C‚ při zpracování je třeba se vyhnout přímým. ČSN P 74 2871 74 287104/12 Systémy dodatečného předpínání - Všeobecné požadavky a zkoušení ČSN 74 4505 74 450505/12 Podlahy - Společná ustanovení Vysvětlivky: Splnění určené normy nebo splnění její části lze v rozsahu a za podmínek stanovených v technickém předpisu ve smyslu § 4a odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb. ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení´´ čl. 4.17 (protiskluznost v suchém i mokrém stavu) pro pobytové prostory i pro prostory užívané veřejností. Betonové bazény (Odborné posouzení SZÚ Praha č.j.: 1212/2011 EX110599 - Izoban splňuj

Instalace, používání a údržba koberců KOBERCE BRENO

dle požadavků ČSN 74 4505, spíše se v České republice nejčastěji používají nedestruktivní odporové akapacitní vlhkoměry, to potvrzuj í i výsledky ankety na internetu (1). Nicméně tyto přístroje jsou často označovány za nepřesné. Pokud jsou tyto přístroje nepřesné, je důležité znát jejich odchylky, aby př ČSN 74 4505). Jako podklad lze využít beton, anhydrit a cementové potěry. Desky na bázi dřeva, nebo jiné velkoplošné deskové materiály je nutné před pokládkou upravit (konzultujte s výrobcem). Rigid 30 Lock Doporučené aplikační tloušťky při aplikaci na podlahy jsou 10-50 mm. Tloušťka vrstvy plovoucích podlah se provádí podle statického výpočtu, resp. podle ČSN 74 4505. parametry doporučená tloušťk pokládky nášlapné vrstvy dle ČSN 74 4505 - Podlahy, společná ustanovení V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění, musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u cementového potěru snížen o 0,5 %, u potěru na bázi síranu vápenatého o 0,2 %. Vlhkost zjištěn Komentáře a diskuse k obsahu normy ČSN 74 4505 Podlahy (3. část) 8 hodin 52 min zpět Společně s odborným časopisem Podlahy Profi jsme připravili seriál, kde autoři seznamují se základní normou ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení a následně i s dalšími normami, které jsou pro oblast podlah významné, a reagují.

Máte už dost marketingových řečí? Chcete opravdu kvalitníTypické příklady reklamovaných poruch průmyslových podlahLepení PVC s vyrovnáním podkladu | Murexin

Lité podlahy mají celou řadu výhod, od samotné výroby, přes realizace a konče vynikajícími mechanickými parametry. Použití lité podlahy také ovlivňuje projektovou část stavby. Začneme popořádku. V první řadě je nutné zmínit to, že výroba lité podlahy se řídí ČSN EN 13813. Samotné uložení lité podlahy pak probíhá v souladu s normou ČSN 74 4505 Nosná skla, která se využívají jako pochůzné skleněné stavební konstrukce, musí splňovat požadavky normy ČSN 74 4505 - Podlahy: Společná ustanovení. Tato norma definuje požadavek na skluznost: rodinné byty a domy: součinitel smykového tření 0,3; veřejné prostory: součinitel smykového tření 0, Protiskluzné vlastnosti (ČSN 74 4505, ČSN 73 4130 apod.) 6. Popis vzorku (případně reprezentanta) pro provedení zkoušek dle tab. 8: Za typového reprezentanta je možno považovat výrobek v závislosti na materiálové bázi deklarované podle jedné technické specifikace, zhotovený jednou technologií. 7 Návod k pokládce vinylových podlah Montáž všech podlahových krytin včetně vinylových se řídí platnou ČSN 74 4505 pro kladení podlah, která je pro všechny závazná. Přehled důležitých bodů pro aplikaci a postřehy z praxe. 1 Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace. Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat např

 • Pneumonia preklad.
 • Placenta vzadu.
 • Máta eshop.
 • Oda pro kometu.
 • Bleší trhy ostrava 2019.
 • Naninails recenze.
 • Concerta lek.
 • Nisita recenze.
 • Bublinková folie velké bubliny.
 • Kde leží nil.
 • Malpa prodej.
 • Makulární degenerace sítnice léčba.
 • Julia child recepty.
 • Koka pěstování.
 • Vypalovačka do dřeva lidl.
 • Čokoládový korpus dortomanie.
 • 4.poliklinika plzeň oční.
 • Obaly krabice.
 • Ztvrdlé nehty na nohou.
 • Jelen hudební skupina.
 • Ftvs vysledky prijimaciho rizeni.
 • Kreativní hračky pro děti od 2 let.
 • Letecke nestesti.
 • Benzodiazepin lidé také hledají.
 • Web kamera hnědý vrch.
 • Bouldering slany 2017.
 • Last minute čedok.
 • Plachta na auto octavia.
 • Ortopedie vyznam.
 • Čokoládový korpus dortomanie.
 • Pdo to pdf online.
 • Umely kamen cena.
 • Materiálové náklady.
 • Existencialismus literatura.
 • Il nostro menu.
 • Hádání filmů.
 • Greenwich village london.
 • Molnlycke kontakt.
 • Dobble heureka.
 • Becherovka druhy.
 • George platba na slovensko.