Home

Kružnice 3. třída

Kružnice, kruh (popis), Geometrie 3

 1. Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Geometrie, Matýskova matematika 3.ročník, NOVÁ ŠKOLA,s.r.o., Brno 2014, ISBN: 978-80-7289-665-0Všechna výuková.
 2. Jaký je vztah mezi průměrem kružnice a obvodem kružnice? Kolikrát je obvod kružnice větší než jeho průměr? Pokud si vezmete nějaký kruh a zkusíte změřit jeho průměr a následně obvod, zjistíte, že přibližně třikrát. Přesněji 3, 1415-krát a ještě přesněji π-krát. Číslo π (čteme pí) se nazývá Ludolfovo.
 3. Když to nechápeme pustíme si to třeba 3 rozumíme tomu. Odpovědět. anna napsal: 21.8.2016 (08:25) Super pro méně chápavé děti a jejich rodiče taky!!! Díky!!! Odpovědět. Napsat komentář Zrušit odpověď na koment.
 4. Kružnice 3. třída Kružnice — Matematika . Jednoduchá metoda pro výpočet bodů kružnice spočívá v tom, že vezmeme jeden bod ležící na kružnici (dána středem a poloměrem) a otáčíme jej o zadaný úhel proti směru hodinových ručiček.Goniometrie - Sinus a cosinus - Jednotková kružnice 1
 5. Obvod o = 3,14 . 30 = 94,2 cm Obsah S = 3,14 . 152 ≐ 706,5 cm2 1 kousek obsah 706,5 : 6 = 117,75 cm2 1 kousek obvod 94,2 : 6 = 15,7 cm 8. Na válcové tyči ~r = cm je těsně vedle sebe navinuto î ì závitů drátu. Jak je drát dlouhý, když na každém konci volně visí í ì cm? Obvod tyče o = , í ð . . î = 12,56 c
 6. Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Téma Kruh, kružnice, koule je čtvrtým geometrickým tématem kolekce Třeťáci a matematika. Je zaměřeno na nácvik rýsování kružnice a poznávání souvislostí mezi kruhem, kružnicí a koulí. Očekávaný výstup: rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní.
 7. Délka kružnice a obvod kruhu 121 kB: verze 1 : 12. 1. 2015 8:19: Vera Hudcova: Ċ: 02-2-Kruz-obvod_3.pdf Zobrazit Stáhnout: Délka kružnice a obvod kruhu 212 kB: verze 1 : 19. 1. 2017 7:07: Vera Hudcova: Ċ: 02-Kruz-obvod_2.pdf Zobrazit Stáhnout: Délka kružnice a obvod kruhu 153 kB: verze 1 : 12. 1. 2015 8:20: Vera Hudcova: Ċ: 03-Kruh.

Definice pojmů - kruh, kružnice. Základní popis vlastností kruhu a kružnice. Pro 8. ročník ZŠ b 3,5cm a poloměr kružnice opsané r 4cm. 7. Sestrojte pravoúhlý trojúhelník ABC, v němž výška k přeponě dělí přeponu na dva úseky c1 3,2cm a c 2 4,1cm. 8. Jsou dány přímka p a dvě nesoustředné kružnice k1(S1;r1), k 2 (S 2;r 2). Veďte přímku rovnoběžnou s přímkou p tak, aby na ní kružnice k1, k 2 vytínaly.

Kružnice. 8 řešených příkladů na kružnici. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny Konstrukční úloha - úsečka, kružnice: Střed úsečky a osa úsečky: Konstrukce trojúhelníku - obvod Čtverec, kolmice, rovnoběžky Obdélník, čtverec, obsah Pravoúhlý trojúhelník Kružnice, kruh Rýsování rovnoběžek, kolmic, obdélník Vzorce. Obvod kruhu (i kružnice) o poloměru r je o=2\pi r.Pro průměr d platí o = \pi d.. Obsah kruhu o poloměru r je S=\pi r^2.Pro průměr d platí S = \frac{1}{4} \pi d^2.. Konstanta \pi se nazývá též Ludolfovo číslo. \pi je iracionální číslo, což znamená, že nejde vyjádřit zlomkem ani zapsat přesně v desítkové soustavě. Přibližná hodnota \pi je 3,14159265 Vzdálenost přímky p od přímky AB je 3 cm. Průsečík přímky p a kružnice t označ E. Sestroj polopřímku AE. Sestroj polopřímku BE. Sestroj kružnici k se středem v bodě B a poloměrem 5 cm. Průsečík kružnice k a polopřímky AE označ C. Sestroj přímku q rovnoběžnou s úsečkou AB, přímka q prochází bodem C Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

Soubory s příklady mohou být využity k samostatné práci žáků. Účelem je procvičení násobení, sčítání a odčítání v oboru do 1000, zaokrouhlování na desítky a základů geometrie Objem tělesa vyjadřuje kolik místa v prostoru těleso zaujímá. Můžeme si jej představit jako množství vody, které bychom potřebovali, kdybychom chtěli těleso napustit. Pro vyjádření objemu využíváme jednotky objemu.. Povrch tělesa je součet obsahů všech ploch, které těleso ohraničují. Můžeme si jej představit jako velikost barevného papíru, který. 8.3. Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku Osa vnitřního úhlu trojúhelníka je přímka, která prochází vrcholem úhlu a rozděluje úhel na dva stejně veliké úhly. Průsečík os úhlů trojúhelníka je jeden bod a leží u každého trojúhelníka uvnitř trojúhelníka

π (Pí) = 3,14 (přibližně) Další vzorce pro výpočet jednotlivých parametrů, jako například strana čtverce, jemuž je kružnice opsaná nebo vepsaná, najdete na stránce, která se věnuje on-line výpočtu čtverce a také zde Čtverec Definice pojmů - kruh, kružnice. Základní popis vlastností kruhu a kružnice. Pro 8. ročník ZŠ. Očekávaný výstup: zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku kruh_kruznice.ppt MUŽÍKOVÁ, Kamila. Kružnice a kruh. Metodický. Přípravná třída; Knihovna a kancelář 1/kružnice a kruh, úvod. 2/ obvod kruhu. 3/ obsah kruhu . ke stažení: PRO ŽÁKY BAKALÁŘI ROZVRHY KROUŽKY AKTUALITY AKTIVIT

Kružnice — Matematika

3. třída - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel, zaokrouhlování na desítky 3. třída - Písemné sčítání a odčítání do 100 3. třída - Čas. 3. třída - Přirozená čísla v oboru do 1000. 3. třída - Závěrečná písemná práce Otevřená třída ; Školní poradenské pracoviště Kruh a kružnice patří k základním geometrickým tvarům. Fotografie vám přiblíží objevování kružnice a kruhu. Není vždy jednoduché pouze s pomocí provázku a znalosti poloměru kruhu kruh na zemi nakreslit:)

Geometrie pro 3. ročník - Matýskova matematik

kružnice (rozevřením kružítka). 3. Ze středu . opíšeme. kružítkem . kružnici. Narýsuj postupně kružnice s poloměry. 3, 4 a 6 cm. Narýsuj kružnici se středem S a poloměrem 2 cm. 2. Narýsuj postupně kružnice s průměry. 8, 10 a 14 cm. Pozor na slovíčko Geometrická zobrazení, základní prvky, délka kružnice, obsah kruhu. Části kruhu. Vzájemná poloha kružnice a přímky, dvou kružnic. rozměr: 67 x 96 cm. Lišty k zavěšení nejsou v ceně tabule, dají se objednat samostatně (objednací kód 56652) vysvětlení pojmu: dum.rvp.cz/materialy/kruznice-a-kruh.html. vzájemná poloha přímky a kružnice: dum.rvp.cz/materialy/kruznice-a-primka.htm

Kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku (4h) Opakování (2h) Krychle a kvádr (10h) Zobrazení a popis krychle a kvádru (2h) Síť a povrch krychle a kvádru (3h) Objem krychle a kvádru (2h) Jednotky objemu (2h) Opakování (1h) Opakujeme na písemku; Červen. Závěrečné opakován Příklad 3. Čtvreci o straně 5 cm je opsána a vepsána kružnice. Urči poloměry obou kružnic Výpočet: x 2 =2,5 2 +2,5 2 x 2 =6,25+6,25 x=√ (12,5) x=3,54 cm Poloměr kružnice čtverci vepsané je 2,5 cm. Poloměr kružnice čtverci opsané je 3,54 cm. Příklad 4. Pyramida se čtvercovou základnou je vysoká 50 m má výšku boční.

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 8. ročníku kružnice ? koule ? elipsa; Obdélník má velikost stran 9 cm a 7 cm. Jaký je jeho obvod? ? 30 cm ? 32 cm ? 34 cm ? 32 cm² ; Obvod čtverce je 24 cm. Jak dlouhá je jeho strana?. 3. Třída. 4. Třída. 5. Třída. 6. Třída. 7. Třída. 8. Třída Máme zadaný obvod trojúhelníku, poloměr kružnice opsané a máme vypočítat jeho obsah. Věta o trojúhelníku vepsaném do kružnice - speciální případ 6 m. Pokud vepíšeme trojúhelník do kružnice takovým způsobem, aby přepona procházela středem. Na obrázku máme kružnici k se středem v bodě S.Tato kružnice je opsaná trojúhelníku ABC, tj. prochází přes všechny vrcholy trojúhelníku.Důležitou vlastností je, že přepona prochází středem kružnice, prochází bodem S.. Potom platí, že vnitřní úhel ABC má vždy velikost \(90^{\circ}\), jedná se o pravý úhel.. Ať posuneme vrchol B kamkoliv po kružnici, vždy u. Kruh, kružnice - obvod, obsah, slovní úlohy domácí příprava Výsledky 1. Obvod kruhu je 21,4 cm a obsah je 36,3 cm2. 2. Poloměr kruhu je 8,7 cm a obsah je 237,7 cm2. 3. Poloměr kruhu je 6,3 cm a obvod je 39,6 cm. 4. Kruh má obsah 176,625 cm2, což je 47,1 % z obsahu obdélníku. 5. Průměr kola je 70 cm. 6

Střed kružnice opsané je průsečíkem všech 3 os stran trojúhelníku. Máme trojúhelník ABC. Sestrojíme osu o 1 úsečky AB. Sestrojíme osu o 2 úsečky AC. Průsečík os o 1 a o 2 je střed S kružnice opsané k. Tuto kružnici sestrojíme, její poloměr je dán vzdáleností středu S a libovolného vrcholu Učebnice strana 83/3,4,5,8,9 do školních sešitů. Pracovní sešit strana 1/1,2,3. Geometrie - Učebnice strana 89 - kružnice, kruh- přečíst. Strana 89/4 . Rýsovat různé kružnice kružítkem do velkého sešitu. Prvouka. Učebnice strana 45, 46 - přečíst. Pracovní sešit strana 34/26,27, strana 35. Anglický jazy 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída je sin α roven y-ové souřadnici průsečíku této kružnice s koncovým ramenem úhlu α, jinak řečeno, rovná se (v absolutní hodnotě) délce kolmice spuštěné z tohoto bodu na osu x. Délce úsečky z počátku k patě této kolmice, přesněji (s ohledem na. Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Matematika. Matematika 5.ročník. Geometrie, kružnice: Obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku Posloupnost 3; Posloupnost 4; Pyramidy. Základní pyramida; Grafická pyramida; Pyramida s různými početními operacemi; Pyramida se vzorem; Pyramida s různou pozicí výchozích čísel; Pyramida s nejednoznačným výpočtem; Písmenková pyramida; Pyramida s nápovědou; Doplňovací pyramida; Rovnováhy a nerovnováhy; Rozdělení na díl

Pyramidy 3 úrovně Odčítací pyramidy 3 úrovně Pyramidy 4 úrovně Odčítací pyramidy 4 úrovně Trojúhelníky 3 úrovně Trojúhelníky 4 úrovně Trojúhelníky s neposedy 3 úrovně Trojúhelníky s podmínkou 3 úrovně Autobusy 1 Násobilkové obdélníky Násobilkové obdélníky s neposedy Hvězdičkogram Hrací kostka Tabulka. 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Vítejte v modulu Matematika Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Kruh, kružnice - výklad a tes Comments are closed. Úvodní stránka | Základní škola | Školní družina a Školní klub | Spolupracující organizace | Úřední desk

Kružnice 3. třída nejnavštěvovanější český internetový ..

Kruh, kružnice - slovní úlohy - pracovní lis

3. Třída. 4. Třída. 5. Třída. 6. Třída. 7. Třída. 8. Třída. 9. Třída. Obsah dostupný na české Khan Academy. Příklad na aplikaci vět o trojúhelnících vepsaných do kružnice 3 m. V tomto videu máme za úkol vypočítat poloměr kružnice, ve které je vepsán trojúhelník se zadanými dvěma stranami.. Kružnice a 6-úhelník Vypočítejte poloměr kružnice, jejíž obvod je o 9,1 cm delší než obvod vepsaného pravidelného šestiúhelníku. Obvod PT Určitě obvod pravoúhlého trojúhelníku, pokud součet jeho odvěsen je 22,5 cm a jeho obsah je 62,5 cm 2. Obvod podstavy Obvod podstavy rotačního válce je tak velký jako jeho výška Je dána kružnice k se středem S a poloměrem 3,5cm. Vzdálenost přímky p od středu je 6 cm. Sestrojte tečnu kružnice n, která je kolmá na přímku p; V pravoúhlém 2 V pravoúhlém trojúhelníku ABC jsou známy tyto prvky: a = 10 cm, vc = 9,23 cm. Vypočítejte o, R (poloměr opsané kružnice), r (poloměr vepsané kružnice) Pozn.: Úloha 3 má vždy dvě řešení! Stavby z kostek - půdorysy (1 list) Žáci musí vedle staveb z kostek zakreslit do připravené sítě půdorys staveb. K tomu mají určit, kolik kostek bylo použito. Vlastnosti těles (2 listy) Z těchto dvou listů je možno vyrobit šest kartiček

Třeťáci a matematika VIII

je průsečík kružnice k a přímky q. Bod B je průsečík přímky p a kružnice l 3 (se středem A a poloměrem AD). Bod C pak leží na průsečíku kolmic z bodů B a D. - největší čtverec 3) leží-li na kružnici k body A a C, pak musím vědět, že úhlopříčky čtverce (např. úhlopříčka AC) půlí pravé úhly čtverce 1. třída Škola začíná Matematika výuka / 1.třída Český jazyk - výuka / 1.třída Poznáváme svět - zvuky zvířátek Poznáváme svět - barvy Opakování učiva 1. třídy 2. třída Procvičování učiva 2. třídy 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída Matematika - výuka Geometrie - výuka / 6.tříd Výpočet obvodu kruhu, délky kružnice - online test pro ZŠ Ve výpočtech počítej s hodnotou π = 3,14. Můžeš použít kalkulačku a psací potřeby. Výsledky zaokrouhli na dvě desetinná místa. Vypočítej obvod kruhu, je-li jeho poloměr 5 cm. Obvod kruhu je cm; Vypočítej obvod kruhu, je-li jeho průměr 20 cm. Obvod kruhu je c

Video: Kružnice, kruh, válec - Příklady pro procvičování - Věra

* Třída popisující kružnici v rovině. */ public class Kruznice { public double x, y; // souřadnice středu public double r; // poloměr // metoda počítající obvod public double obvod { return 2 * 3.1415927 * r; } // metoda počítající obsah public double obsah { return 3.1415927 * r * r; } // Metoda pro posun kružnice 3. třída. Prosím o zpětnou vazbu emailem popř. sms zprávou nebo zprávou na WhatsApp. Jde o potvrzení, že děti si zadané učivo procvičily. Kontakty mají uvedeny v ŽK. Mohou začít trénovat kružnice pomocí kružítka, vždy si nejprve vyznačí střed S. Je to obtížnější na motoriku, je třeba ukázat držení.

Matika :: ZŠ a MŠ Stonava

Kružnice a kruh - Digitální učební materiály RV

c) jsou body kruhu K a nejsou body kružnice k, R, S d) nejsou body kruhu K. O, U 4 body 2. Pojmenuj podle vztahu ke kružnici k na obrázku co nejpřesněji a) úsečku SM, poloměr b) úsečku RL, tětiva c) úsečku LM, průměr d) přímku RL, sečna e) přímku c, tečna f) přímku b. vnější přímka 6 bodů 3. Matematika 3. ročník 1/ poslední část geometrie - kružnice v tomto dílu pracovního sešitu :-) - GEOMETRIE - PS str. 22 2/ Učebnice str. 35 - Společná část geometrických útvarů - ústně cv. 1,2; do sešitu cv. 3, Kružnice, kruhový oblouk a mezikruží a) Vypočtěte délku kružnice o poloměru r = 5 cm. b) Vypočtěte délku kružnice o průměru d = 14 cm. c) Je dána délka kružnice l = 8,3 dm. Vypočtěte její průměr. d) Vypočtěte délku kruhového oblouku kružnice o poloměru 6 m, je-li velikost příslušného středového úhlu α = 100° 1.třída ZŠ; 2.třída ZŠ; 3.třída ZŠ Kruh, kružnice, válec. Sestrojit tečnu ke kružnici v daném bodu kružnice. Sestrojit tečnu ke kružnici z daného bodu ležícího vně kružnice. Užít Thaletovu větu v praxi. Určit vzájemnou polohu přímky a kružnice Vedení školy letos připravuje pro žáky 4. ročníku závěrečné testy z českého jazyka a matematiky, které si napíšete v pondělí 11. června během prvních dvou vyučovacích hodin.Zadat je přijde přímo pan ředitel nebo zástupce ředitele

Střed kružnice. Součet velikostí všech vnitřních úhlů konvexního n-úhelníku se rovná: 2 x n x 180 (n-2) x 180 Dva trojúhelníky jsou shodné shodují-li se ve všech 3 stranách. Matematika: ročník 6-8 třída matematika 8.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument

Základní škola OndřejovOhlédnutí za domácí výukou – 3A : Základní škola GALAXIE s

Kružnice - e-Matematika

Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy: Zaokrouhli na stovky; Autor: www.jiridobry.c PS jsou vypracovány v souladu s RVP ZV. Učivo v každém ročníku je soustředěno do 3 PS. Jednoduché příklady jsou označeny písmenem A, složitější písmenem B, popřípadě C. Rozsah PS je plánován pro 5 vyučovacích hodin. Učitel bude moci vybírat příklady ze základního i obtížnějšího učiva. Každý žák tak bude mít možnost seznámit se i s náročnějšími.

3. třída - školní týden 30. 3. - 3. 4. 2020. JAZYK ČESKÝ. Pondělí 30.3. Minulý týden jste procvičovali online na www.skolakov.eu. VYJMENOVANÁ SLOVA po B,L,M. Napište mi celými větami do Jč-Š: Co se vám nejvíce líbilo? Co vám šlo nejlépe? Co vám dělalo největší problém? Zaslat do 3.4. na WhatsApp nebo na iva. 8. třída Čeká nás nový rovinný útvar: kruh a kružnice (rozdíl mezi kruhem a kružnicí najdete v učebnici Geometrie na str. 12). - do školního sešitu opiš nadpis a rámeček ze str. 12 (pozor na rozdíl: kružnici pojmenováváme malým, kdežto kruh velkým psacím písmenem, nejčastěji K) Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice 112 763 02 Zlín 4. Telefon ZŠ +420 577 103 784. Telefon MŠ +420 577 105 00 Archiv rubriky: 3. třída Navigace pro příspěvky 3) Vstup do školy povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu. 4) Žáci budou školu opouštět ve skupinách dle pokynů vyučujícího. 142 - kružnice, opakování.

Geometrická tělesa kolem nás> | MathHry na výuku matematiky | 6

2. Kružnice, kruh a jejich části. Středový a obvod. úhel, přímka a kružnice, dvě kružnice 3. Trojúhelník, věty o shodnosti, mnohoúhelníky, čtyřúhelníky 4. Geometrická místa bodů, konstrukční úlohy 5. Konstrukce trojúhelníka a čtyřúhelníka 6. Opakován 3. V obchodě zlevnili lyže o 35 %. Po této slevě stály lyže 6 760 Kč. Kolik Kč stály lyže před slevou

Příklady na výpočet úhlu oblouků – Khanova školaMatematika - Hranoly a válce - 8DIDACTIVE geodesky 15x15cm, 6ksStránky třídy 3

3.třída ZŠ ; 4.třída ZŠ; 5.třída ZŠ Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a kružnice. Určit vzájemnou polohu dvou přímek. Sestrojit rovnoběžku s danou přímkou. Sestrojit kolmici (pomocí trojúhelníku s ryskou) k dané přímce. Narýsovat kružnici s daným středem a daným poloměrem 6. třída. Týden 22. - 26. 6. 2020 Týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (kružnice opsaná, vepsaná), pokud se ti nechce hledat v sešitě, připomínám - střed kružnice opsané leží na průsečíku os stran a kružnice vepsané na průsečíku os úhlů,. AJ 8. třída Kontaktní informace: Telefon: 318 856 370, Mobil: 727 961 131 Email: zs.petrovice@centrum.cz Adresa: Základní škola a mateřská škola Petrovice, 262 55 Petrovice 19 08 (2 ° 3 a kolik mi zbyde do 6 a opíšu další číslo- 8) 27 ( 2 ° 3 a kolik mi zbyde do 8 a opíši další číslo - 7) 05 (9 ° 3 a kolik mi zbyde do 27 a opíši další číslo - 5) 20 (1 ° 3 a kolik mi zbyde do 5 )a dále připisuji nulu. 20 (6 ° 3 a kolik mi zbyde do 20) a opět připíši nul prezentace slouží k opakování a procvičení učiva v předmětu matematika ve 3. ročníku ZŠ je určena k procvičení kruhu a kružnice na základě názoru žáci plní dané úkoly do sešit

 • Dětské povlečení na velkou postel krteček.
 • Kružnice 3. třída.
 • Perun svarog.
 • Dovoz betonu.
 • Domy z modulární konstrukce.
 • Smetanová omáčka ke grilovanému masu.
 • Nález paroží.
 • Tamagotchi bandai.
 • Chicano tattoo.
 • Taneční boty dětské.
 • Priessnitz mast.
 • Antistatický sprej na oblečení teta.
 • Ochranné sklo samsung j5 2017.
 • Hairwonder barva na vlasy.
 • Pneumocyty 2 typu.
 • Lék ativan.
 • Hojdavak s konstrukcí.
 • Polévka z bílých fazolí apetit.
 • Ocenění šperků praha.
 • Čím jsou prospěšné olivy.
 • Zdravé fitness muffiny.
 • Maryjane.
 • Happy day song.
 • Blake shelton manželky.
 • Lego piráti z karibiku pomsta královny anny.
 • Ilvermorny test.
 • Benzínový motor se spojkou.
 • Vinný rosol.
 • Poledni menu letna.
 • Jižní kříž skauti.
 • Nejvetsi tunak.
 • Chromatická aberace hry.
 • Jantarové korálky kulaté.
 • Krvácení do žaludku.
 • Suzafon bazar.
 • Jak zhubnout v podpazi.
 • Věnčitý šev.
 • Shutterstock registrace.
 • Francouzská manikůra krátké nehty.
 • Lázně kolín.
 • Místopředseda vlády čr.