Home

§ 274 odst. 1 trestní zákoník 40/2009 sb

Ohrožení pod vlivem návykové látky, § 274 - Trestní

 1. § 274 Ohrožení pod vlivem návykové látky (1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, Kurzy.cz > Zákony > Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. > ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ ČÁST > HLAVA VII TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ > Díl 1 Trestné.
 2. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) § (1-421) § 274 Ohrožení pod vlivem návykové látky (1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude.
 3. Zákon č. 40/2009 Sb. - Zákon trestní zákoník. Jestliže ten, komu by mohla být zabrána věc podle § 101 odst. 1 nebo 2, ji před rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí, zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo jinak její zabrání zmaří, anebo jestliže.
 4. Zákon č. 40/2009 Sb. - trestní zákoník úplné a aktualní znění. (2) Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil jiné osoby, která není trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, anebo proto, že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující protiprávnost, anebo sama nejednala nebo nejednala zaviněně

Trestní zákoník (zákon č

1) § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 2) § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb 40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník HLAVA II TRESTNÍ ODPOVĚDNOST Díl 1 Základy trestní odpovědnosti § 12 (§ 14 odst. 3), zejména v jeho organizování, opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení,.

Trestní zákoník Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník Platnost od 9. 2. 2009 , účinnost od 1. 1. 201 Zákon trestní zákoník - Přechodná ustanovení. Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 357/2011 Sb. Čl. IX 1. Ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na odsouzení soudem jiného členského státu Evroé unie pro trestný čin spáchaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona § 209 paragraf 209 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., znění k 1.7.2010 § 209 paragraf 209 - Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. § 209 paragraf 209 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb. § 209 paragraf 209 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. § 209 paragraf 209 - Daňový řád č. 280/2009 Sb

Trestní zákoník 2019 - úplné znění zákona č. 40/2009 Sb. - 10. vydání Kolektiv autor Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Trestní zákoník v aktuálním znění k 1.1.2012 se zapracovanými novelami. Úvod H..

1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., ovýkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., ovýkonu vazby, vezněn 105/2013 Sb. (účinnost: 1.1.2014) § 11 . Účinky rozsudku cizího státu (1) Trestní rozsudek cizího státu nemůže být vykonán na území České republiky ani tu mít jiné účinky, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní smlouva něco jiného vlivem návykové látky dle ustanovení § 274 odst. 1, 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní zákoník), přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle ustanovení § 337 odst. 1 písm. a

podkladů pro závěr o tom, zda jednáním řidička naplňuje znaky přestupku podle § 125c odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, nebo přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. [3] Krajský soud rozsudkem ze dne 29. 11 vlivem návykové látky dle ustanovení § 274 odst. 1, 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní zákoník ), přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle ustanovení § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 3 § 96 - § 104 Ochranná opatření.

40/2009 Sb. Trestní zákoník - Zákony pro lid

Zákon 40/2009 Sb. - trestní zákoník úplné a aktualní znění ..

Databáze odborných textů pro personalisty a manaľery. Získejte přístup k tomuto placenému dokumentu zdarma. Informace najdete pod ukázkou textu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve zn ění pozd ějších předpis ů.3 • Trestní zákon - jak říká § 110 Trestním zákonem se rozumí tento zákon a podle povahy v ěci i zákon o soudnictví ve v ěcech mládeže. • Trestnost činu - § 2 odst. 1 říká, že: Trestnost činu se posuzuje podle zákon

I. Návrh na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve slovech Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč se zamítá. II. Ve zbývající části se návrh odmítá. (Nález není v digitální podobě kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoněČeské re-publiky: ČÁST PRVNÍ Změna trestního zákoníku Čl. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - trestný čin podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356) - trestný čin apartheidu, segregace nebo diskriminace (§ 401 odst. 1 písm. f)) - trestný čin apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402 40/2009 Sb., Zákon trestní zákoník, ve znění účinném k 1.1.2021 č. 40/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník. Ve znění: Předpis č. K datu. Poznámka. 306/2009 Sb. (k 1.1.2010) Toto zpracování uvedených osobních údajů umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení. Informace o historii. Trestní čin Ohrožení pod vlivem návykové látky definuje Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník v § 274. Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) - Zákon 361/2000 Sb. o silničním provozu § 125c / 1b): v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje.

40/2009 Sb., Zákon trestní zákoník, ve znění účinném k 1.1 ..

On-line kniha nabízí ucelený a podrobný komentář zákoníku práce. Přehledná struktura komentářů umožňuje velmi rychlou orientaci v textu. Jednoduše a srozumitelně Vás zasvětí do pracovněprávní problematiky Trestní právo •Trestní řád č. 141/1961 Sb. •Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. •Zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. •Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim č. 418/2011 Sb zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (TZ) zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, § 2 odst. 1 písm. l) AMLZ § 239 odst. 2 písm. a) TZ § 2 až § 4 ZISI Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato definice trestného činu vyplývá z ust. § 13 odst. 1 a § 12 odst. 2 trestního zákoníku..

Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) § (1-421) § 138 Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty (1) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč, škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující. Aktuální garantované vzory smluv a podání - psáno právníky pro podnikatele (s. r. o., a. s. i ľivnostníky). Doplněno aktivními odkazy do zákonů. Vzory smluv ke staľení v rtf Dnem 1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a navazující předpisy. Trestní zákoník - úprava nedovoleného nakládání s drogami platná od 1. 1. 2010 V Hlavě VII (Trestné činy obecně nebezpečné), Dílu 1 (Trestné činy obecně ohrožující

Zákon č. 455/2016 Sb. - , kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony úplné a aktualní zněn Vláda nařizuje podle § 289 odst. 4 zákona č. 40/ /2009 Sb., trestní zákoník: § 1 Za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem ve smyslu § 288 trestního zákoníku se pova-žují látky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. § 2 Větším množstvím se u látek s anabolickým a ji

40/2009 Sb. par. 274 odst. 1 7 6107 16,73 ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky Prameny trestního práva hmotného Ústava Listina základních práv a svobod Mezinárodní smlouvy, právní akty EU Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Zákon č. o mezinárodní. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H.Beck, 2005, s. 330 5 Část první - Obecná část zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 6 Např. vražda dle §140 odst. 1, 3 písm. h) TZ; svěření dítěte do moci jiného dle §169 odst. 1, 2 písm. c Dnem 1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a navazující předpisy. Trestní zákoník - úprava nedovoleného nakládání s drogami platná od 1. 1. 201

Trestní zákoník Zákon č

S odkazem na ustanovení § 60 trestního zákoníku je definována v ustanovení § 73 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Dále je uvedená povinnost dána ustanovením § 89 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 1 III. Návrh ZÁKON ze dne..2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti ni 95 odst. 2 Ústavy České republiky, na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení a vlády jako vedlejší účastnice řízení, takto Problematika šikany na pracovišti je řešena v zákonu č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce), v zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o inspekci práce), zákonu č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen. přečinu násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní zákoník), kterého se měl dopustit tím, že v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby strážníka Městské policie Česk

40/2009 Sb. par. 274 odst. 2 písm. a 7 343 1,88 ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky Aktuální a úplné (konsolidované) znění zákona , kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 455/2016, účinný od 01.02.201

Trestní zákoník - 40/2009 Sb

Pokusem trestného činu je takové jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.. Jedná se o vývojové stádium trestného činu navazující na přípravu.Pokus trestného činu zakládá trestní odpovědnost dle trestní sazby stanovené za. Trestní sazba v českém trestním právu označuje výměru trestu odnětí svobody, který se za daný trestný čin ukládá. U každé skutkové podstaty je ve zvláštní části trestního zákoníku uvedena dolní a horní hranice trestní sazby, ve které se lze při ukládání trestu obvykle pohybovat.. Např. u trestného činu vraždy činí v základní skutkové podstatě dolní. 2013), nelze takovéto trestněprávní jednání kvalifikovat jako maření uspokojení svého věřitele podle § 256 odst. 1 tr. zák. (resp. § 222 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník), ale pouze jako zmaření uspokojení věřitele jiné osoby podle § 256 odst. 2 tr. zák. (§ 222 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní.

Je třeba ale také brát v úvahu, že neposkytnutí pomoci je trestným činem podle § 150, odst.1 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník: Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe. Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník: § 150 Neposkytnutí pomoci (1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta Trestní zákoník 40/2009 Sb. - účinnost od 1.1.2010 (doc - 1,17 MB) Stanovisko MZe--trestní zákoník-pytláctví (doc - 31,74 KB) Sazebnik minimalnich hodnot upytlačené zvěře podle druhu (doc - 43,52 KB) Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (doc - 368,13 KB Podle ustanovení § 158 odst. 8 trestního řádu osoba podávající vysvětlení, s výjimkou podezřelého, je povinna vypovídat pravdu a nic nezamlčet, a současně může být trestně odpovědná za uvedení vědomě nepravdivých údajů (křivé obvinění podle ust. § 345 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen.

Video: Nový trestní zákoník č

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacíc

Trestní zákoník - HLAVA II - TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

Trestní oznámení je jedním ze zdrojů skutečností, nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.V trestněprávním procesním předpisu, kterým je trestní řád, tedy zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, není trestní oznámení výslovně definováno. Zmíněno je pouze v § 59 odst. 5 ( činí-li se ústně trestní oznámení) a 6 ( VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P říloha k usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 764 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se m ění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve zn ění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2011 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o p řestupcích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (sn ěmovní tisk č. 496

Trestní zákoník - BusinessCenter

§ 209 paragraf 209 - Trestní zákoník č

Trest odnětí svobody představuje nejpřísnější z trestů ukládaných podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní zákoník), v České republice 312/2020 Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Autor: redakce Reklam Podmínky uložení a výkonu trestu OPP upravuje trestní zákoník v §§ 62, 63, 64 a 65 zákona č. 40/2009 Sb., podmínky nařízení, odkladu, přerušení, upuštění a přeměny trestu OPP pak trestní řád v §§ 335-240 zákona č. 140/1961 Sb., podmínky uložení OPP jako přiměřené povinnosti v rámci podmíněného. Aktuální a úplné (konsolidované) znění zákona , kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 390/2012, účinný od 08.12.201 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Zákon č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně. Zákon č. 372/2011 o zdravotních službách (ukládá v § 83 odst. 1 oznámit nález těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službác

Trestní zákoník 2019 - úplné znění zákona č

okolnosti, když takto je ozna čoval zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon, v § 75 odst. 4. 7 Zvlášt ě p řit ěžující okolnosti je t řeba hodnotit materiáln ě,8 když ve smyslu § 88 odst. 1 tr. zák. se p řihlédne k okolnosti, která podmi ňuj

 • Velikost plodu 12tt.
 • Kai ken.
 • Donald trump jr kai madison trump.
 • Corel vektorizace.
 • Vyhlídka altán u kamýku.
 • Jak pouzit starou vanu.
 • Spolek za práva kuřáků.
 • Činy jsou mocnější nez slova.
 • Obarvení fotografií.
 • Chemické pomůcky a nádobí.
 • Www csfd cz film 360067.
 • Gamut.
 • Štípací kleště malé.
 • Karetní hra vodopád.
 • Šňupání ibuprofenu.
 • Ztvrdlé nehty na nohou.
 • Jeden svět nestačí.
 • Ordinace v růžové zahradě 2 909.
 • Moto výstava 2018.
 • Nokia ovi mapy ke stažení.
 • Usb camera viewer.
 • Disney pixar pohádky.
 • Vlasy in inzerce.
 • Bell cosmetics recenze.
 • Pán prstenů návrat krále kniha.
 • Leštěná žula cena.
 • Dakota johnsonová grace johnson.
 • Amygdalin b17.
 • Grinch film online.
 • Zahalte jí tvář online.
 • Reklamace služby dle obchodního zákoníku.
 • Nikkor 18 105.
 • Betonova podlaha interier.
 • Spánková laboratoř praha.
 • Happy day song.
 • Noob v minecraftu.
 • Východ ruska.
 • Střední výkon signálu.
 • Přírodní zubní pasta bez fluoru.
 • Lineární perspektiva sklopeny pudorys.
 • Kreativní hračky pro děti od 2 let.