Home

Kružnice vepsaná

Kružnice vepsaná # Kružnice je vepsaná trojúhelníku, pokud se dotýká všech tří stran, tedy má s každou stranou společný právě jeden bod. K tomu, abychom nalezli střed kružnice vepsané, potřebujeme znát pojem osa úhlu , který už je popsán a vysvětlen v článku o úhlech Střed kružnice vepsané je průsečíkem všech 3 os úhlů trojúhelníku. Máme trojúhelník ABC. Sestrojíme osu o 1 úhlu α. Sestrojíme osu o 2 úhlu β. Průsečík os o 1 a o 2 je střed S kružnice vepsané k Kružnice vepsaná. Protože je průsečík os úhlů stejně vzdálen od všech tří stran trojúhelníka, můžeme zkonstruovat kružnici, pro niž budou strany trojúhelníku tečnami. Taková kružnice má střed S v, poloměr d(S v, AB) a nazývá se vepsaná, značíme k v

Kružnice prochází všemi t řemi vrcholy trojúhelníku říkáme, že kružnice je opsaná (kružnice je okolo) trojúhelníku. Každému trojúhelníku lze opsat práv ě jednu kružnici. Kružnice se dotýká všech t ří stran trojúhelníku říkáme, že kružnice je vepsaná (kružnice je vevnit ř) trojúhelníku Najít poloměr vepsané kružnice pravidelného šestiúhelníku. Vnitřní úhly pravidelného šestiúhelníku - všechny strany a úhly jsou si rovné - mají velikost 120°. a - strana šestiúhelníku. Vzorec poloměru vepsané kružnice pravidelného šestiúhelníku, (r): Výpočet online. a = r = Oddíly geometrii St řed kružnice opsané leží na pr ůse čík ů os stran (je stejn ě daleko od všech vrchol ů trojúhelníku). Polom ěr kružnice opsané je vzdálenost st ředu od libovolného vrcholu. St řed kružnice vepsané leží na pr ůse čík ů os úhl ů (je stejn ě daleko od všech stran trojúhelníku)

Kružnice v trojúhelníku — Matematika

 1. Video z http://www.matweb.cz Jak narýsovat kružnici vepsanou libovolnému trojúhelník
 2. Najít poloměr vepsané kružnice čtverce. Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma
 3. Všechny body kružnice mají od středu S stejnou vzdálenost, říká se jí poloměr kružnice a označujeme ho r. Na obrázku se jedná o úsečku AS . Úsečka, která spojuje dva různé body na kružnici se nazývá tětiva
 4. Čtverec, obsah a obvod, strany, úhly, úhlopříčka, vepsaná a opsaná kružnice. Čtverec Pravidelný čtyřúhelník, se čtyřmi shodnými stranami i vnitřními úhly. Lze jej považovat za zvláštní případ obdélníku nebo kosočtverce. Značení čtverce . a : strany čtverce (všechny stejně dlouhé) u

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Kružnice vepsaná se dotýká všech stran mnohoúhelníku. To znamená, že každá strana mnohoúhelníku musí být tečnou kružnice vepsané. Na kružnici opsané leží všechny vrcholy mnohoúhelníku

Kružnice vepsaná a opsaná(cv.5/108) Narýsujte rovnoramenný PQR, ve kterém |PQ| = 3 cm, |PR| = |QR| = 6 cm. Sestrojte kružnici vepsanou tomuto trojúhelníku kružnice opsaná: k v: kružnice vepsaná: o: obvod: r o: poloměr k o: r v: poloměr k v: S: obsah: S' střed: Kalkulačka Zadejte jednu hodnotu. strana = poloměr kružnice opsané a = k o = poloměr kružnice vepsané.

Kružnice mají společný střed a různé poloměry. 1.1.3 Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku Pokud konstruujeme kružnici opsanou a kružnici vepsanou trojúhelníku, potom je pro nás nejdůležitější najít střed kružnice. Při konstrukci kružnice opsané, musíme nejprve narýsovat osy stran trojúhelníka. Jejich. Kružnice opsaná a vepsaná Každý trojúhelník určuje několik kružnic: jeho kružnice opsaná obsahuje všechny tři vrcholy, kružnice vepsaná leží uvnitř trojúhelníku a dotýká se všech tří stran, tři kružnice připsané ležící mimo trojúhelník a dotýkající se vždy jedné strany a prodloužení zbylých dvou a. Kružnice vepsaná trojúhelníku Kružnice vepsaná je taková kružnice, která se zevnitř dotýká všech tří stran trojúhelníku. Než ji začneme konstruovat, podíváme se nejprve, jak sestrojit střed kružnice, která se dotýká dvou různoběžek. Zopakujte si, co víte o ose úhlu

Planimetrie - příklad 3 - trojúhelník a kružnice vepsaná

Jak sestrojit kružnici vepsanou trojúhelníku ABC - e

Kružnice vepsaná, opsaná osmiúhelníku Od: lapis 09.06.20 15:49 odpovědí: 4 změna: 09.06.20 20:25. Prosím o radu s tímto přikladem. Kolik je poloměr kružnice vepsané a opsané pravidelného osmiúhelníku o hraně a = 5cm. Děkuji za pomoc. Odpovědět na otázku. 4 odpovědi na otázku kružnice opsaná: k v: kružnice vepsaná: n: počet stran: o: obvod: r o: poloměr k o: r v: poloměr k v: S: obsah: S' střed: Kalkulačka Zadejte počet stran. počet stran n = Zadejte jednu hodnotu. strana a = poloměr kružnice opsané. Re: Kružnice vepsaná a opsaná. Pravý úhel má 90°, když ho rozdělíš (uděláš osu úhlu) vzniknou ti dva úhly o 45°. Když jeden z nich rozdělíš (uděláš opět osu úhlu) vzniknou ti dva úhly o 22°30´ Pětiúhelník, pentagon, obsah a obvod, strany, úhly, vepsaná a opsaná kružnice Pravidelný pětiúhelník, pentagon Jedná se o rovinný útvar, který má pět stejně dlouhých stran a pět vrcholů, jejichž vnitřní úhel je vždy 108° Vepsaná kružnice Vypočítejte obvod a obsah vepsané kružnice do trojúhelníku s rozměry 3 4 a 5 cm. Vypočítejte 20 Vypočítejte strany pravoúhlého trojúhelníku, je-li zadána, že a+b=17cm, poloměr vepsané kružnice ρ=2cm. V pravoúhlém

Konstrukční úlohy - Vepsaná kružnice, osy úhl

Re: Kružnice vepsaná ↑ jelena: Zdravím :-) , tady bylo dneska taky nádherně , bohužel jsem nemocná ještě celý tento týden . Co se týká oprav , děkuji za upozornění , anlytickou geometrii studuji jako samouk Kružnice vepsaná Kružnice vepsaná do trojúhelníku má poloměr 3 cm. Vyjádři obsah trojúhelníku pomocí a, b, c. Vepsaná Vypočítejte velikost úhlu BAC v trojúhelníku ABC pokud víte, že je třikrát menší než úhel BOC, kde O je střed kružnice vepsané do trojúhelníka ABC. RS trojuhélní Kružnice trojúhelníku. Ke každému trojúhelníku můžeme sestrojit dvě základní kružnice: opsanou a vepsanou. Kružnice opsaná prochází všemi třemi vrcholy trojúhelníku, kružnice vepsaná se dotýká všech tří stran trojúhelníka (strany jsou tečnami kružnice) Kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku. Videa a aplikace Slovní úlohy na obvod a obsah kružnice... Videa a aplikace Vzájemná poloha přímky a kružnice. Videa a aplikace Pythagorova věta a její odvození . Videa a aplikace Rotační válec.

Kružnice vepsaná – Wikipedie

Prezentace - vysvětlení pojmu kružnice trojúhelníku vepsaná a její konstrukce. Rozbor úlohy, náčrt, zápis a konstrukce. Zajímavé odkazy a otázky k zamyšlení. Autor: Mgr. Radomír Macháň (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: načrtne a sestrojí rovinné útvary další materiály k tomuto očekávanému výstupu Kružnice vepsaná trojúhelníku Kružnice vepsaná trojúhelníku je kružnice, která se dotýká všech jeho stran. Středem kružnice trojúhelníku vepsané je průsečík os úhlů tohoto trojúhelníku. Poloměrem kružnice vepsaná trojúhelníku je kolmá vzdálenost středu kružnice od libovolné strany trojúhelníku

Kružnice vepsaná - Wikipedie Mnohoúhelník, kterému lze vepsat kružnici, se pak říká tečnový, protože jeho strany jsou tečnami vepsané kružnice. Hlasování: 0 Hlasování: 1 O Pokud jde o vzájemnou polohu bodu a kružnice, buď na ní leží, nebo ne. Budeme se tedy více věnovat vzájemné poloze přímky p a kružnice k. Pokud nemají žádný společný bod, je přímka p pro kružnici k vnější přímka (někdy také nesečna, což není přesné, neboť nesečna doslova není sečnou) Dopočítej online snadno a rychle stranu, obvod, obsah, uhlopříčku čtverce a poloměr kružnice vepsané a opsané, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej jednu veličinu a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jednotku pro zadání a pro vypočítanou hodnotu. Kalkulačka delky ploch Poloměr této kružnice je roven vzdálenosti středu od libovolné strany (nejkratší možná vzdálenost, kterou určujeme pomocí kolmice). Je jedno, o jaký jde typ trojúhelníku, střed kružnice je vždy uvnitř trojúhelníku

Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku Třídění trojúhelníků podle vnitřních úhlů - procvičování Geometrické symboly a zápisy - procvičován Kružnice vepsaná trojúhelníku Kružnice vepsaná trojúhelníku je taková kružnice, která se zevnitř dotýká všech tří stran trojúhelníka. Věta. Pro každý trojúhelník existuje právě jedna kružnice jemu vepsaná. Důkaz Kružnici bychom mohli zkusmo zakreslovat z některého vrcholu směrem ke středu trojúhelníka:. Kružnice vepsaná trojúhelníku Kružnice vepsaná je taková kružnice, která se zevnitř dotýká všech tří stran trojúhelníku. Středem kružnice trojúhelníku vepsané je průsečík os úhlů tohoto trojúhelníku. Nyní si totéž zopakujme se stranami BC a CA. Nejdříve si ten úkol ale zjednodušíme Dobrý den ,potřeboval bych poradit pár řádků postupu konstrukce jak kružnice opsané tak i vepsané. Např dejme tomu máme trojúhelník ABC a=5,b=5,c=7 postup konstrukce trojúhelníku mě samozřejmě nezajímá jen mě zajímá postup ,kdy děláme středy os ůhlů u vepsané a středy stran u kružnice opsané jen mě zajímá jak se osy atd zapisují do postupu díky všem rádců

Konstrukční úlohy - Vepsaná kružnice, osy úhlů

7) KRUŽNICE OPSANÁ TROJÚHELNÍKU PS G 36/1 - 4 8) KRUŽNICE VEPSANÁ TROJÚHELNÍKU Kružnice, která se dotýká všech tří stran trojúhelníku, se nazývá trojúhelníku vepsaná. Její poloměr označujeme a její střed S v je průsečíkem os vnitřních úhlů trojúhelníku. PS G 38/6 - Kružnice opsaná a vepsaná. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti

Kružnice trojúhelníku opsaná Kružnice trojúhelníku vepsaná Výtvarná výchova Míchání barev čestina Střední a gymnázium Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Matematika ROVNICE A NEROVNICE PRAVIDLA VÝPOČTU MATEMATICKÝCH ÚLOH -ALGEBRAICKÉ ÚLOHY Geometri Prostě na ni klepněte do libovolného místa. Po vybrání všech tří stran se v trojúhelníku okamžitě objeví vepsaná kružnice. 1. krok: Z roletového menu pod nástrojem Kružnice v liště Výchozí zvolte nástroj Tečna, tečna, tečna. 2. krok: kurzorovým křížem označte všechny tři strany trojúhelníku Kružnice trojúhelníku vepsaná je kružnice, která leží uvnitř trojúhelníku a dotýká se všech tří jeho stran. Strany trojúhelníku mají s kružnicí jeden dotyk, jsou tedy teþnami kružnice. Střed kružnice trojúhelníku vepsané tvoří průseþík os vnitřních úhlů trojúhelníka

Kružnice opsaná; Kružnice vepsaná; Výšky i těžnice; Kružnice opsaná trojúhelníku. Našim úkolem je sestrojit takovou kružnici, která bude procházet všemi vrcholy trojúhelníka. Je to možné? To znamená, že střed této kružnice je stejně daleko od vrcholu A, B i C. Jak jej tedy najdeme?. Matematika a fyzika na základní škole. Příklad 3/4. Sestroj přímku p rovnoběžnou s přímkou AB. Vzdálenost přímky p od přímky AB je 3 cm.. Poznámka. Vzdálenost rovnoběžných přímek je definována jako délka nejkratší úsečky s jedním krajním bodem na jedné přímce a druhým krajním bodem na druhé přímce Kružnice vepsaná. splněno - % Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min . Poloměr kružnice vepsané -% Střed kružnice vepsané -% Hledání středu kružnice vepsané -% Spustit test. Podrobnosti o látce. Celkové hodnocení (0 hodnotící) 0% Zadání. Délka strany a cm Výsledky. Obvod o cm. Obsah S cm 2. Výška v cm. Poloměr kružnice opsané r 1 cm. Poloměr kružnice vepsané r 2 c

Trojúhelník, kružnice vepsaná: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. 1 1.4 Délka kružnice, obvod kruhu 1. Vypočítej délku kružnice, je-li její poloměr a) 1,8cm b) 12cm 3mm 2. Vypočítej délku kružnice, je-li její průměr a) 2,6m b) 3m 52cm 3. Délka kružnice je 2m. Jaký je její poloměr? 4. V parku je kruhový záhon s průměrem 12m. Adam ho oběhl 10krát a Vojta 7krát. O kolik metrů ví

120°, nakreslete přechod obloukem kružnice poloměru R = 20 mm 5. Na čtvercové desce o straně a = 80 proveďte zaoblení rohů oblouky kružnic poloměru R10. 6. Do kružnice ø 50 mm vepište pravidelný pětiúhelník 7. Do kružnice ø 60 mm vepište pravidelný šestiúhelní Thaletova kružnice a tečna ke kružnici : Délka lekce: 6:08. 53. Kružnice trojúhelníku vepsaná a opsaná. kružnice k 2 je vepsaná kružnice trojúhelníku ABC. Vypočtěte délku kružnice k 2, jestliže délka kružnice k 1 je 6. π cm . Příklad 37 : Vypočtěte obsah vyznačené plochy. Číselný údaj je v milimetrech. Příklad 38 : Vypočtěte délku spirály. Průměry jsou v milimetrech. 7.2 Vzájemná poloha přímky a kružnice

Kružnice vepsaná: a. Sestrojení os úhlů - klasicky (v tomto okamžiku již přemýšlivější žáci hledají nástroj osa úhlu). b. Seznámení ostatních s nástrojem osa úhlu - vzájemné vysvětlení, co je osa úhlu - porovnání klasické metody a metody pomocí nástroje Dopočítej online snadno a rychle strany, obvod, obsah, výšku, úhly pravoúhlého trojúhelníku a poloměr kružnice vepsané a opsané, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej dvě veličiny a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jedn pro zadání a pro vypočet. Kalkulačka delky plochy

Prostě blog!: Kružnice opsané a vepsané

Poloměr vepsané kružnice pravidelného šestiúhelník

Sestrojená kružnice vepsaná libovolnému trojúhelníku. NEBO Velké dílo namísto všeho výše uvedeného. Výšky v ostroúhlém, pravoúhlém a tupoúhlém trojúhelníku. DÉLKA VÝŠKY NÁM ŘÍKÁ, JAK JE TROJÚHELNÍK VYSOKÝ OD VRCHOLU K PROTĚJŠÍ STRANĚ (vzpomeňte si na pokus s provázkem a předmětem na něm přivázaným Téma: KRUŽNICE VEPSANÁ TROJÚHELNÍKU Cílová skupina: práce je určena pro žáky 6. ročníku Cíl: Využít konstrukce osy úhlu k sestrojení vepsané kružnice, zjistit její vlastnosti u všech typů trojúhelníků. Pomůcky: psací a rýsovací potřeby, sešit, pracovní úkol - OSA ÚHLU, SPECIALITA ROVNOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKU. kružnice stejným poloměrem. 3) Osa úhlu prochází průsečíkem . obou kružnic a vrcholem úhlu. V. Trojúhelník - kružnice vepsaná. Libovolný bod osy má stejnou vzdálenost . od ramen úhlu . 4) Libovolný bod osy je střed . kružnice, která se dotýká . obou ramen úhl

Geometrie, GeoGebra a potřeba přesnostiTip pro AutoCAD: Jak rychle vytvořit kružnici vepsanou do

Kružnice vepsaná KRUŽNICE k v trojúhel-níku ABC VEPSANÁ je taková kružnice, která se dotýká všech stran troj-úhelníku ABC. Její poloměr označujeme ρ. Střed kružnice vepsané trojúhelníku ABC získá-me jako průsečík os úhlu tohoto trojúhelníku. T b T a T c A B C O β O α O γ S v k v ρ ρ střed: geom. střed kružnice centre of a circle. průměr: průměr kružnice diameter of a circle. eccentric: výstředné kružnice eccentric circles. kružnice: vepsaná/opsaná kružnice inscribed/circumscribed circl

Kružnice vepsaná trojúhelníku. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Kružnice vepsaná trojúhelníku Kružnice vepsaná je taková kružnice, která se zevnitř dotýk Trojúhelník Vlastnosti trojúhelníku Trojúhelník ABC, nebo také ABC, s vrcholy A, B, C lze definovat jako průnik tří polorovin ABC, BCA a CAB.Pokud tyto body leží v jedné přímce, potom takový trojúhelník neexistuje. Jedná se tedy o rovinný útvar ohraničený třemi úsečkami AB, AC, BC, které se nazývají strany trojúhelníku.. Kružnice vepsaná trojúhelníku. Hlavní bod ukázky však přichází při konstrukci kružnice vepsané. Opět můžeme nejprve vyzkoušet, zda žáci umí zkonstruovat osu úhlu a následně ji použít pro konstrukci středu kružnice vepsané. Dle mé osobní zkušenosti pak žáci navrhují zvolit poloměr kružnice tak, aby se. překlad Kružnice vepsaná ve slovníku češtino-němčina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Zkontrolujte 'Kružnice vepsaná' překlady do bulharština. Prohlédněte si příklady překladu Kružnice vepsaná ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku

Kružnice vepsaná trojúhelníku - YouTub

Kružnice trojúhelníku vepsaná a opsaná Státní přijímací zkoušky na střední školy (4-leté obory) Koupit za 1290 Kč . Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 1290 Kč a získejte přístup ke všem 78 videím, která jsou v kurzu obsažena. Koupit kurz . Obsah kurzu Sprawdź tłumaczenia 'kružnice vepsaná' na język Polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'kružnice vepsaná' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę 8) narýsuj kružnici k2(S1; r= |SS1|), kružnice čtverci vepsaná (dotýká se všech jeho stran) I) Narýsuj II) Vlastnosti čtverce-z postupu konstrukce a provedené konstrukce urči a zapiš vlastnosti čtverce III) Kopírování konstrukce 1) obrazovku s výslednou konstrukcí zkopíruj do programu PhotoFiltr 3.) Nyní se seznámíe s novým učivem - kružnice vepsaná trojúhelníku. Vytiskni a vlep do sešitu přílohu M7 č.17 Kružnice vepsaná. V první části je vysvětleno, co je kružnice vepsaná a jak ji sestrojíme, ve druhé části máš za úkol narýsovat kružnice vepsané trojúhelníkům. Rýsuj tužkou

Planimetrie 4 - příklad 3 - trojúhelník a kružnice vepsaná: Planimetrie 10. 4. 2014: Videa. Goniometrie - Sinus a cosinus - Jednotková kružnice Poloměrem KRUŽNICE TROJÚHELNÍKU VEPSANÉ je kolmá vzdálenost průsečíku os vnitřních úhlů a kterékoliv strany trojúhelníku. Středem KRUŽNICE TROJÚHENLÍKU VEPSANÉ je průsečík os vnitřních úhlů tohoto trojúhelníku Kružnice je vepsaná trojúhelníku, pokud se dotýká všech tří stran. K tomu, abychom nalezli střed kružnice vepsané. Střed kružnice vepsané se pak nachází v průsečíku všech os úhlů https://www.youtube.com/watch?v=8BlMd_m37N KRUŽNICE OPSANÁ A VEPSANÁ - STUDIJNÍ MATERIÁL 25 Včera jste měli zhlédnout dvě videa, ve kterých bylo vysvětleno, jak narýsovat kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku. Dnes si to ještě jednou projdeme spolu. KRUŽNICE VEPSANÁ TROJÚHELNÍK

Konstrukční úlohy - Přehled čtyřúhelníků

Poloměr vepsané kružnice čtverc

Kružnice a kruh: Geometrická zobrazení v rovině: Stereometrie: Analytická geometrie: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika: Základy infinitezimálního počtu: Základy lineární algebry Sestrojte kružnici k, která bude vepsaná trojúhelníku ABC.. Kružnice vepsaná pravoúhlému trojúhelníku . Otevřete odkaz a pohybujte vrcholy ∆ ABC tak, abyste vytvořili pravoúhlý trojúhelníks pravým úhlem při vrcholu B. Je tento průsečík bodem trojúhelníku . ABC? Kružnice vepsaná VI. Kružnice vepsaná VI - řešení Kružnice vepsaná trojúhelníku, postup. Jak sestrojit kružnici vepsanou trojúhelníku. Témata: matematika. 2 reakce Vlaďka 98940. tam kde protne Thaletova kružnice rameno úhlu alfa (přímka AX) tam je bod C 6) spojíme BC a získáme pravoúhlý trojúhelník ABC Anonym Kružnice trojúhelníku vepsaná je taková kružnice, která se vně dotýká všech stran trojúhelníku. Její střed S v nalezneme jako průsečík os vnitřních úhlů trojúhelníku. Poloměr kružnice vepsané leží na kolmici vedené středem S v k libovolné straně trojúhelníku

Spojnice dotykových bodů kružnic připsaných a . Kromě kružnice vepsané existují ještě tři kružnice, které se dotýkají jedné strany trojúhelníku a přímek, na nichž leží zbylé dvě. Tyto kružnice nazýváme připsané a jejich střed je průsečíkem osy jednoho vnitřního úhlu a dvou os vnějších úhlů, jak je vidět na obrázku Kružnice opsaná trojúhelníku; Kružnice vepsaná trojúhelníku; Konstrukce čtverce (vepsaného do kružnice) Konstrukce pravidelného pětiúhelníka; Konstrukce pravidelného šestiúhelníka; Konstrukce pravidelného osmiúhelníka; Konstrukce hvězdy; Posunutí; Osová souměrnos Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná domácí příprava 1. Narýsuj trojúhelník MNO se stranami m = 7 cm, n = 5 cm, o = 6 cm. Sestroj kružnici opsanou. 2. Narýsuj trojúhelník XYZ se stranami x = 45 mm, y = 7,5 cm, z = 60 mm. Sestroj kružnici opsanou. 3. Narýsuj trojúhelník KLM se stranami k = 9 cm, l = 7 cm, m = 3 cm. Sestroj. Kružnice (Kružnice ;)je množina všech bodů roviny, které mají od zadaného bodu , vzdálenost . Bod je střed, je poloměr kružnice. Délka spojnice dvou bodů kružnice, která prochází středem je průměr kružnice . Platí: = Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku. DUM vysvětluje a procvičuje téma kružnice vepsané a opsané trojúhelníku. Stupeň: Základní 2. stupe.

 • Kelly hu filmy a televizní pořady.
 • Citrusove kapky.
 • Americká armáda v čechách.
 • Metal festival.
 • Piškotový dort s ovocem a tvarohem.
 • Fantastický pan lišák ulozto.
 • Platidlo saudské arábie.
 • Tykev špagetová.
 • Jak ostříhat maltézáčka.
 • Bolest ruky po katetrizaci.
 • Pats wiki 2019.
 • Síly temna 2018.
 • Magneticky obraz.
 • Světové univerzity.
 • Žlutý pes sametová videoklip.
 • Rozvodovka.
 • Oplodí palmy olejné.
 • Tasemnice dlouhočlenná.
 • Slova podřazená ke slovu sluší.
 • Jursky park 4.
 • Jahodovy tac.
 • Beyblade hračka.
 • Nejvyšší vodopád světa se jmenuje.
 • Chlapecké pyžamo vel. 164.
 • Traxxas slash.
 • Safe na zbraně.
 • Snus cz.
 • Integrace.
 • Ps3 malo mista.
 • Renesance astrologie.
 • Pradaxa a alkohol.
 • Torpédoborce 2 světové války.
 • Medeny plech hornbach.
 • Terapeutické masážní vložky do bot.
 • Gorenje trouba nastaveni casu.
 • Karpální tunel.
 • Aloe výrobky.
 • Měděné náušnice.
 • Big ben epizody online.
 • Změny orgánů v těhotenství.
 • Favela clothing.