Home

Justiniánův zákoník

Justiniánův solidus V lednu 532 došlo v Konstantinopoli k závažným pouličním násilnostem, které na přechodnou dobu otřásly Justiniánovým postavením. Nepokoje vyvolali příslušníci soupeřících démů, skupin příznivců vozatajů soutěžících v hippodromu , nazývajících se podle barev oděvů závodníků Modří a. Justinián tato povstání krutě a krvavě potlačoval. V roce 533 byl dopsán Justiniánův zákoník (Corpus Iuris Civilis) založený na římských zákonech, který dodnes musí studovat všichni právníci, a za Justiniána byl také postaven chrám Boží moudrosti Hagia Sofia s antickou kupolí Při detailní analýze ale ve studii vyšel trochu jiný obraz - v letech 529 až 534 byly skutečně masově vydávána nová nařízení, neboť byl zaváděn nový Justiniánův zákoník. Následovala vlna úprav a novel, která zhruba končí se začátkem 40. let Za určitou obnovu zákoníku dvanácti desek je považován Justiniánův zákoník- Byzantský císař Justinián I. se pokusil o sjednocení celého impéria pod svou vládu . Jedním z kroků byl byl pokus o sjednocení všeobecně platného práva pro celou říši

Justinián I. - Wikipedi

Nechal sepsat Justiniánův zákoník (Corpus Iuris Civilis) a stal se hlavou církve (takzvaný caesaropapismus). V sedmém a osmém století se říše musí bránit útokům Slovanů, Avarů a Bulharů. V roce 380 se zde křesťanství stalo jediným náboženstvím a roku 863 z Byzantské říše odchází Cyril a Metoděj na /Velkou Moravu Justiniánův strýc z matčiny strany, dvořan, velitel císařské gardy a pozdější císař Justinus I., povolal svého synovce do Konstantinopole. Možná proto, že sám Justinus byl nevzdělaný (Občanský zákoník), který vstoupil v platnost již roku 529 529 - 533 = Justiniánův zákoník; 751 = sesazení Merovejců, nástup Karlovců; 768 = Karel Veliký se stal králem; 800 = Karel Veliký se stal císařem, obnovení impéria; 814 = smrt Karla Velikého; 843 = Verdunská smlouva; 1054 = Velké církevní schizma, rozkol mezi západokřesťanskou a východokřesťanskou církví; Slované. → císař Justinián (6. stol. n.l.)- Corpus Iuris civilis- Justiniánův zákoník - renesance římského práva 2) Středověk společnost rozdělena na: *šlechtu (zemské právo); *církev (církevní právo)- ovládá vše (desatero), inkvizice- trest smrti upálením; *poddaní (soudní moc vykonává vrchnost yzantská říše (395 -1453) Východořímskáříše, pozdějinazvanábyzantská, jako jediná přetrvalaz obdobístarověku. Do 11. stoletíbyla nejrozvinutějšíma nejbohatšímstátem. Za císařeJustiniánI. v 6. stoletítéměřobnovena rozloha Římskéříše,velkýrozvoj kultury i vzdělanosti. Postaven chrámHagia Sofia (ch. oží Moudrosti) v Konstantinopoli

Výpisky z dějepisu - Edisc

Byl Justiniánský mor ve skutečnosti pandemie bez větších

 1. Justiniánův zákoník ( kodex justinianius) - sestavený v letech 529 - 533, založený na starořímském právu, hlavně občanské právo - privilegoval šlechtu a duchovní, občany a otroky znevýhodňova
 2. ulosti, jímž však zhusta již nerozuměli
 3. Soubor byzantského práva (Justiniánův zákoník) ovlivnil přijímání zákonů i v jiných zemích, výstavby chrámů s kopulemi - chrám Hagia Sofia. 6) Shrňte čím, se proslavil Karel Veliký? Franská říše byla za jeho panování v raném středověku nejmocnějším státem v celé západní Evropě
 4. Justiniánův zákoník - sestaven 529 - 533 n.l., potlačení povstání nespokojeného obyvatelstva Chrám Boží moudrosti (Hagia Sofia) - slavný chrám v Konstantinopoli Byzantská církev a kultura. Nádherné barevné mozaiky, ikony (obrazy svatých
 5. Justiniánův zákoník (Corpus iuris civilis). Roku 529 nechal uzavřít platónskou Akademii v Athénách. Zrušil starodávný římský úřad konzulů. Tendence k sakralizaci instituce císařství (z latinského sacer - svatý) a k posilování jeho snahy po samovládě. Caesaropapismus = spojení panovnické moci s postavením.
 6. Justiniánův zákoník - 529 - 533 na základě starořímského práva složen ze tří částí - Digesta (úryvky z římských právnických spisů), Instituce (učebnice práva) a Codex (císařská nařízení) odstranění zbytku pohanství - spojena moc církve a státu = CÉZAROPAPISMUS kruté potlačení nespokojeného obyvatelstv
 7. BYZANTSKÁ ŘÍŠE-395 - 1453-východní Středomoří-vznikla z Východořímské říše (měla již základy ze starověku-Konstantinopol, období Císařství, nedošlo zde k úpadku)-vznikla po skončení stěhování národů-císař Justinián:vládl krutě, měl ženu Theodoru, ta na něj měla velký vliv, Justinián potlačil povstání-Níká=zvítězí

Justiniánův zákoník a během okázalé výstavby vznikl i klenot východního umění - chrám Boží moudrosti (Hagia Sofia). Justinián zemřel roku 565, Byzantské císařství se ocitlo na svém vrcholu. V následujících letech trpěla říše v drtivém sevření Arabů, Peršanů, Avarů a Slovanů Texty zákonů Aktuální schválená verze Platné znění: Nový občanský zákoník (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument). Zákon o obchodních korporacích (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument). Zákon o mezinárodním právu soukromém (441 kB, Adobe Acrobat dokument). Důvodové zprávy

Justiniánův zákoník, chrám Hagia Sophia (zkuste ho i nakreslit), ztráty území yzantské říše po roce 550 (můžete k tomu nakreslit mapu), byzantská kultura-její úroveň, byzantské malířství, náboženství v Byzanci-jeho odlišnosti od středověkého náboženství u nás, církevní schisma 1054, boje yzanc Adventura Time Lapsus. Time Lapsus je krátká hra, která byla vytvořena v rámci předmětu Vývoj počítačových her. Jedná se o klasickou ručně kreslenou humornou point and click adventuru o cestování v čase - nechal sepsat zákoník, který se jmenoval Justiniánův zákoník - v Konstantinopoli nechal postavit chrám Boží moudrosti (Hagia Sofia) Stavby - chrámy, které byly zdobeny mozaikami a ikonami Mozaika = obraz složený z drobných barevných kamínků Ikona = obraz s náboženskou tematiko Vznik rozpadem Říma, hlavní město Konstantinopol Justinián I. - jádrem moci město Ravenna Justiniánův zákoník - sestaven 529 - 533 n.l., potlačení povstání nespokojeného obyvatelstva Chrám Boží moudrosti (Hagia Sofia) - slavný chrám v Konstantinopoli. Byzantská církev a kultur (nepsané->soukromoprávní - sepsané) Právní řád v Řecku a Římě - 12 desek Justiniánův zákoník Přirozenoprávní přístup - pramenem boží vůle, lidská přirozenost, příroda, absolutní duch Pozitivistická škola - prameny práva pouze od státu. Prameny obecn

Základní pojmy práva - maturitní otázka (2) Společenské věd

Zákony v plném znění. Právní poradna. Sbírka zákonů, články, komentáře a soudní rozhodnutí Čím je významný Justiniánův zákoník? Co znamená pojem přirozené právo v novověku a do kterého století jej zařadíte? S jakým právním dokumentem je spojen vznik Československého státu a s jakým vznik samostatné České republiky C) Justiniánův zákoník D) Moravsko panonské legendy 5. Sázavský klášter byl znám A) sklářskou hutí B) slovanskou liturgií C) jako druhá hrobka českých panovníků D) jako první ženský klášter u ná

Byzantská říše :: Výpisky pro gymnázi

Justiniánův zákoník (529-533) = na základě starořímského práva; potlačení povstání obyvatelstva; vrchol rozmachu říše (stavba chrámu Boží moudrosti - Hagia Sofia) v 7.-8. století úpadek, nájezdy Avarů, Slovaná, Arabů, Peršanů, Církev, kultura, umění. řecký oheň (ledek a síra), hořel i na vodě; anticky. Justinián provádí reformy, ale podaří se jen jedna Corpus - iuris cirilis (Soubor občanských práv) - Justiniánův zákoník, který vychází z římského práva 12 desek. Císař je neomezený, avšak občan má mnoho práv

Justiniánův zákoník (529-533) -základ starořímské právo a potlačení povstání nepokojeného obyvatelstva. Za jeho vlády dosáhla říše vrcholu→ po jeho smrti zratila mnohá území a celé 7.a 8 Justinián I. - Justiniánův zákoník (občanský zákoník), rozvoj stavitelství, nejvýznamnější stavbou chrám Boží moudrosti v Konstantinopoli. 4. Konstantin a Metoděj, na Velkou Moravu přišli r. 863. 5. Na byzantskou říši utočili Slované, Avaři i Arabové, nakonec ji obsadili Turci, kteří v roce 1453 dobyli Konstan. Zákoník, Justiniánův kodex. vydal prvni kamasutru. Mezi kým proběhla bitva u Wogastisburku? Mei Dagobertem a Napoleon Bonaparte. Mezi Napoleon Bonaparte a Sámou. Mezi slovnaskými kmeny Sámovy říše a franskými vojsky krále Dagoberta. Z kterého rodu byl Pipin Krátký? rod Mojmírovců. rod Karlíčků Švajcerů. rod Karlovc

Jakým způsobem Justiniánův zákoník posiloval moc císaře? Jak říkali Konstantinopoli Slované? Zjisti podle mapy na str. 11, který starověký stát Byzantinci ovládli. Vysvětli, proč se obyvatelé Byzance bouřili proti vládě - Chammurapiho zákoník - 18.stol. př. n. l.- Oko za oko, zub za zub, rozlišuje jednotlivé sociální vrstvy - Zákony dvanácti desek - 431 př.n.l.- Orient - Justiniánův kodex - Římská říše - Lex Salica - zákoník Franků - středověk - vznik národních států - každý má svůj vlastní zákoník Justiniánův zákoník byl sestaven v letech: 662-682; 562-572; 629-633; 529-533; 4/15 Slavníkovci byli vyvražděni roku: 1054; 995; 955; 864; 5/15 Který Přemyslovec r. 1085 obdržel nedědičný titul českého krále? Vratislav II. Břetislav I. Vratislav I. Břetislav II. 6/15 Biskupství v Olomouci bylo zřízeno roku: 1085; 963. teorie práva povinná literatura: právní teorie harvánek (2013) přednáška doc. judr. jaromír harvánek, csc. 26.9.2017 prameny práva zdroje kontinentálně-evro

Byzantská říše za Justiniána I

 1. Justinián I. • největší rozsah Byzantské říše. • vzdělaný, Justiniánův zákoník. • má i církevní moc Publikace se věnuje dějinám misií během celé tisícileté existence Byzantské říše. Přináší rovněž odpovědi na mnoho dosud nezodpovězených otázek, mj. jaké byly největší úspěchy byzantských misií.
 2. - snaha o uspořádání vnitřních poměrů → Justiniánův kodex (zákoník) - rozvoj kultury, výstavby → Byzantský sloh - navazoval na antický a arabský- zdobení mozaikami, fresky, sochy, obrazy- chrám hagia Sofia- ikony - obrazy s náboženskou tématikou- dějepisné zápisk
 3. istry, a poté se pokusili svrhnout samotného.

6.stol.-Justinián - na čas dobyl Itálii, sestavil Justiniánův zákoník, postavil chrám Hagia Sofia. V 7.stol. začaly na říši nájezdy - Arabové, Bulhaři, Slované. Církev byla spjata s vládou, vznikl cézaropapismus, byl tu císař a patriarcha 4. První smlouvou (824) upravující vztah mezi císařem, papežem a šlechtou byla a) Constitutio Romana, b)Zlatá bula sicilská, c) Justiniánův zákoník. 1 0.Do bojů o investituru zasáhl také a) český kníže Bořivoj I., b) český kníže Vratislav II., c) moravský kníže Svatopluk. 5 Východořímská říše - 6.stol.-největší rozkvět za vlády Justinina I., dobil Severní Afriku a část Itálie, vydal Justiniánův zákoník,potlačil povstání NIKA, začal stavět chrámBoží Moudrosti(Hagia Sofia); - útlum byzantské říše, nápor cizích národů (Avaři, Slované, Peršané, Arabové) To by docela překvapilo právníky, kteří napsali Justiniánův zákoník (sborník byzantského práva ze 6. století - pozn. red.). Ale pozor, i když je liberalismus špatný světonázor, neznamená to, že vláda práva by měla být zrušena. Takže abych dokončil odpověď na vaši otázku Ekloga (zákoník) - Byzantský zákoník z let 739-741, shrnující a v mnohém také upravující (oficiálně v zájmu větší rovnosti osob před zákonem) Justiniánův Corpus iuris civilis. Byl vzorem pro staroslověnský spis Zakon sudnyj ljuděm

Vysoký sloup se v polovině 6. století n. l. tyčí uprostřed náměstí Augustaion před chrámem Hagia Sophia (v překladu Boží Moudrosti) v Konstantinopoli (dnešní Istanbul), středisku východního křesťanství Vydal Justiniánův zákoník, podle kterého měl panovník nejen světskou, ale i církevní moc. Konstantinopolský biskup (patriarcha) mu byl podřízen. Za vlády Justiniána - velkolepé stavby: chrám Boží moudrosti v Konstantinopoli (bylo to v Byzanci hl.město), dále v Ravenně chrámy zdobené mozaikou aj justiniánův zákoník - občanské právo, ale také postavení císaře. tzv. caesaropapismus (světská+církevní moc) patriarcha - konstantinopolský biskup. architektura. chrám boží moudrosti. v konstantinopoli. chrám san vitale v ravenně. mozaiky, kopule. útoky slovanů a arabů . křesťanské misie do slovanských stát

Chlodvík vydává první právní zákoník - Lex Salica; Po jeho smrti musel rozdělit své území mezi svých 5 synů - ti pak zase svým synům a nakonec se Franská říše rozpadne na moc malých území a jsou časté bitvy; 620 Dagobert - spojí zase na chvíli Franskou říš -529 - Justiniánův zákoník - císař Justinián I. se stává neomezeným vládcem -Cézaropapizmus - světská i duchovní hlava státu -532 - Povstání Niká (=zvítězíš) - Justinián ho potlačil -Justinián dobývá většinu Itálie, část severní Afriky -Univerzity, vzdělanos

Rakouský občanský zákoník (1811) - 1.občanský zákoník vytvořil Napoleon - Codex Civil - CC; CIC - Corpus iuris civilis - Justiniánův zákoník. kabinetní list (1848) - vydán během revolučního roku 1848, císař slibuje českému lidu nápravu. Stadionova oktrojovaná ústava (1849); Živnostenský řád (1859. Zákon, který zákoník přejmenovával na Code Napoleon byl schválen den před tím než Portalis zemřel. Jako Code Napoleon se zákoník označoval až do 16. srpna 1816. Od 16. srpna 1816 do 27. září 1852 nesl opět označení Code civil. Od 27. září 1852 do pádu II. císařství v roce 1870 byl pojmenován Code Napoléon

Dílo vzniká v roce 529 pod názvem Justiniánův kodex (Codex Iustinianus). Druhým podobným zákonem je Rhodský námořní zákoník (Nomos Rhodión nautikos), který upravuje pravidla pro námořní plavbu, způsob ručení za náklad lodi a stanovuje tresty za pirátství říše dosáhla největšího rozsahu (získal skoro celé Středomoří), sepsal Justiniánův zákoník, který se týkal občanského práva. Byzantský císař měl největší světskou a církevní moc. Justinián I. nechal postavit chrám Boží moudrosti (Hagia Sofia- jeden z divů Světa) v Konstantinopoli. 2. Vytvoř správnou. Bylo tomu tak proto, že když na začátku dvanáctého století přišel Justiniánův zákoník do Bologně a západní Evropy, francouzský autor díla Brachylogus iuris civilis uchopil princip Justiniánova zákoníku laesio enormis a zásadně změnil jeho smysl. Oproti užívání rozdílu mezi konceptem spravedlivé ceny a cenou.

Justiniánův kodex: Soubor občanského práva Corpus iurus civilis Zákoník uzákonil svoji neomezenou moc, Základem - staré římské zákony, pozměněny Po roce 650 se Byzantská říše brání Arabům, ztrácí V Středomoří, Afrika, JV Pyrenejského poloostrova - brání se i Slovanům /Balkán panovnickou moc s mocí církevní, vydal Justiniánův zákoník - významný právní dokument, který platí dodnes - Západořímská říše - tlak Germánů sílil -) 476 zaniká Vzdělanost - chlapci i dívky chodili do školy - čtení, psaní, počítání (7-12 let - vydal zákoník - JUSTINIÁNŮV KODEX - císař byl současně hlavou státu i církve = caesaropapismus - rozvoj kultury - mísily se orientální a latinské prvky - používaným jazykem řečtina - architektura - byzantský sloh - ikony, mozaiky, kupole, paláce, chrám - sepsal zvykové právo Þ JUSTINIÁNŮV OBČANSKÝ ZÁKONÍK - opíral se o římské zákony - pronikání Arabů a Turků - říše vnitřně slábne MICHAL III. Þ Konstantin + Metoděj na Velkou Moravu - konec 14. st. - vítězství Turků znamená konec samostatnosti Byzantské říše 1453 - dobytí Cařihradu. Arabská říš Byzantská říše Říše východořímsk

Kategorie: Dějepis Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba, Brno Charakteristika: Na začátku práce je samostatná periodizace středověku, dále bzanská říše, příchod slovanů do Evropy, Velká Morava, Přemyslovský stát, Kyjevská Rus, Polsko, Bulharsko, Jížní Slované Několikrát jsem v soukromí i veřejně uvažoval o zákrutách a obtížích majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi, avšak jaktěživ mne nenapadlo se vážně obírat námitkou, že takzvaný církevní majetek ve skutečnosti nikdy církvi nepatřil. Domníval jsem se, že výmysl tak průhledný nestojí za zmínku, že je každému zřejmé, jak účelový je tento. vypracován zákoník (Justiniánův kodex) územní i kulturní rozkvět (chrám . Hagia. Sofia) Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace. 8.5 Procvičení a příklady. Elektronická učebnice - II. stupe Manuův zákoník; Zdraví Justiniánův mor se vracel po 20 letech, černá smrt se vracela každých 8 - 10 roků, ta pravidelnost je zajímavá a někdy se hledá souvislost se slunečními cykly, které ovlivňují počasí (11 a 20- letý

Středověk - nejdůležitější data - Dějepi

Byzantský cisár Justinián I. vydal v roku 529 Zákoník občianského práva pod názvom Justiniánův kodex (Codex Iustinianus). O 4 roky neskôr vychádza zbierka právnych výkladov Digesta seu Panecta o vydal zákoník - JUSTINIÁNŮV KODEX o císař byl současně hlavou státu i církve = caesaropapismus ¨ o rozvoj kultury - mísily se orientální a latinské prvky • používaným jazykem řečtina - architektura - byzantský sloh - ikony, mozaiky, kupole, paláce, chrám • Nechává sepsat rozsáhlý Justiniánův zákoník -ten upevňuje moc císaře, který má světskou ale i církevní moc konstantinopolský biskup - pariarcha - mu je v mnohém podřízen • rozvíjí kulturu a umění - velkolepé stavby (chrám boží moudrosti v Konstatntinopoli; sídl Úroky, za které centrální banky půjčují těm komerčním jsou dnes skoro na nule. Platí to v USA pro jejich FED, Evropě pro ECB, ale i u nás v ČR (ČNB).Současně centrální banky tisknou nové a nové peníze, o které s trochou nadsázky řečeno nikdo nestojí Žák se seznámí s okolnostmi vzniku byzantské říše, s jejími. • největší rozsah Byzantské říše. • vzdělaný, Justiniánův zákoník. • má i církevní moc ; Byzantské umění bezpochyby ovlivnilo románské umění západní Evropy, které vznikalo v 10. a 11. století především na území Itálie a Francie

Právo- vznik, vývoj a obecná charakteristika, ZSV

Svod římského práva a jeho kodifikace- psaný zákoník Justiniánův kodex Digesta- příručka pro soudce (50 knih) Institutiones- příručka pro studenty Od 16. století název Codex iuris civilis . Justinián 527-564 Povstání Níká 532 Povstání skupin soupeřících v hippodromu zákoník z roku 1811, dále pak na Střední obanský zákoník z roku 1950, donedávna pouţívaný obanský zákoník z roku 1964 (vetně jeho obrovské novely) aţ po nově vzniklý nalezen Justiniánův kodex, který představoval základ pro církevní právo. Prvotním zdrojem Prokopios,další spisovatelé šestého století,Justiniánův zákoník i moderní literatura faktu o pozdní antice,Belisariovi a vládě justiniánově maturitní otázka: Maturitní otázky z práva a politologie (01 stát 02 demokracie 03 státní moc 04 politika, politologie, ideologie, základní proudy 05 ideologie a doktríny 06 participace občanů v politickém životě 07 evroá integrace, mezinárodní organizace 08 planetární problémy 09 pojetí práva, právní řád 10 pravní vztahy 11 občanské právo 12 rodinné právo.

- Theodosiuv zákoník (veřejné právo) a soukromé sbírky: Kodex Gregorianus a Hermogenianus = sbírky císařských nařízení - za Justinina v Byz. Říši pokusy o velké kodifikace: Justiniánův zákoník, Digesta seu Pandectae - po skončení prací vydána souborní soukromá sbírka: Novellae Lege Císař Justinián převzal hlavní zásady římského práva a sepsal zákoník, který uzákonil neomezenou moc panovníka, jež se stal současně hlavou křesťanské církve (tomuto spojení světské a církevní moci se říká césaropapismus). Justiniánův kodex přispěl k upevnění stability říše. Přečti si následující.

Tento zákoník platil déle než tisíc let a od začátku 12. století ve značné míře ovlivňoval země západní Evropy. Klasické římské právo, které se dlouze vyvíjelo, dostalo svou definitivní podobu, v níž se dochovalo v podstatě až do současnosti. 532 Povstání Nika ohrožuje Justiniánův trůn 533-534 Válka proti. Justiniánův kodex (latinsky psaný zákoník) a vybudoval chrám Hagia Sofia [Chrám Boží Moudrosti]. Architektura byzantské říše Chrámy a paláce - střechy ukončené kopulí, zdi, podlahy a okna bohatě zdobená mozaikami. Malířství ikony - obrazy svatých malované na dřev 529 - Justiniánův zákoník - císařské konstituce 533 - Digesta seu pandecte (=Souborná sbírka) - 50 knih, spisy římských právníků (cca 2000) 533 - Institutione seu elementa - učebnice práva, zároveň zákon, vzorem Gaiova učebnice z 2.st Justiniánův († 565) zákoník je monumentální dílo. Na Západě pak ve 12. století dominuje práce mnicha Gratiana Concordia discordantium canonum (1140) a zákoník Řehoře IX. Decretales Gregorii noni 5(1234). Právo se dotýkalo mno

Obor římské právo - témata vysokoškolských prací a

Justiniánův († 565) zákoník . je monumentální dílo. Na Západě pak v e 12. století dominuje práce . mnicha Gra tiana Concordia discordantium canonum (1140) a zák oník . Řehoře IX V roce 529 jmenoval Justinian komisi pro deset mužů, které předsedal Jan Kappadokijský, aby revidovala římské právo a vytvořila novou kodifikaci zákonů a výňatků právníků, známou jako Corpus Juris Civilis nebo Justiniánův zákoník Římské právo, ne Bible Základní hodnoty naší civilazace hledejme v Právu římském Motto: Pořád se všude tvrdí že západní hodnoty leží na křestansko židovských kořenech a božích zákonech. Dovolte abych to uvedl na pravou míru - našim západním hodnotám dalo totiž základ Římské právo a ne nějaká pohádková knížka zvaná Bible svatá vládce Chamurappi - Chamurappiho zákoník (1800 př.Kr.) - napsán klínovým písmem, Chamurappi ho přebírá od boha Marduka, odznaky vladařské moci obyvatelé rozděleni do 3 skupin: awilové - nejbohatší, ti co měli pozemky a otroky, svobodní, plnoprávní, privilegovaní -> zásada oko za oko, zub za zu

Byzantská říše - dějepis, online sešit

-sepsal Justiniánův zákoník = kodex = skvělý zákoník -roku 532 propuklo povstání níké (zvítězíš) - nespokojené obyvatelstvo, protože vysocí úředníci a obchodníci obývali přepychové paláce a na druhou stranu chudina žila z milodarů a řemeslníci byli bezprávní → povstání však bylo krutě potlačen 6. - 8 st - Justiniánův mor. velmi pravděpodobně první vlna onemocnění, kterou způsobuje bakterie Yersinia Pestis. Nic bližšího se ale neví. 14.st - černá smrt. Epidemie v Evropě 1347 - 51 zahubila 1/3 obyvatelstva. Nákaza se rozšířila z Itálie do Francie, vymíraly vesnice i města. 25 000 000 obětí Nazýval se Soubor občanského práva (Corpus iuris civilis) a tvořily ho čtyři části: Justiniánův kodex, tedy soubor již dříve vydaných zákonů římských císařů, Digesty, které byly sborníkem názorů a výroků významných právníků, Instituce, čili příručka o římském právu a Novely, zákony vydané za. Biskup Isidor Sevillský (599-633) - teolog a učenec, autor Etymologií (jakási encyklopedie, vedle bible nejčtenější kniha středověku), jeden z kořenů evroé středověké vzdělanosti. 649 - lex Visigothorum (zákoník kodifikující kmenové právo), společné pro Vizigóty a Římany, obě národnosti splynuly. Šlechta. (Trestní zákoník) § 368: Neoznámení trestného činu •(2) Svědek nesmí být vyslýchán též tehdy, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn. Zákon č. 141/1961 Sb

Raný středověk - webzdarm

 1. Test středověk Středověk - Středověk — testi . Pastevci ovc a dobytka, pohybliv, vyzbrojen, zrun, umli zaschzet s kopm, py, luky a avlemi Sizi Tam 12'den Vuran Karakter Testleri, Ağzı Açıkta Bırakan Psikoloji Testleri, Genel Kültür Testleri, Zeka Testleri, IQ Testleri..
 2. Návody, návody do her, herní návody, návody na hry, cheaty,uživatelské návod
 3. Soubor občanského práva - Justiniánův zákoník podobný zákoníku dvanácti desek prosazuje křesťanství - ničí antickou vzdělanost (vypálil alexandrijskou knihovnu) části říše - Malá Asie, část východního Středomoří, Balkán, část Itálie, Korsika, Sicílie, severní Afrika, Egypt, východní Slovan

Corpus iuris civilis - Iuridictu

 1. Pár citátů ze sbírky...zatím jsme ve výstavbě a není moc času tak prosím sečkejte na webmastera...(tzn. Jakmile budu mít čas dodělát aplikaci v cečku pro seřazení podle abecedy a zarovnání na řádky
 2. Start studying Úvod do historie - celá spása!. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. Manuův zákoník; Zdraví Justiniánův mor se vracel po 20 letech, černá smrt se vracela každých 8 - 10 roků, ta pravidelnost je zajímavá a někdy se hledá souvislost se slunečními cykly, které ovlivňují počasí (11 a 20- letý cyklus)
 4. Vydání sbírky soukromého a trestního práva - Ekloga (726), vychází z CIC, víc feudalizace, základem pro první slovanský zákoník Zakon sjudnyj ljudem, společné dílo Cyrila a Metoděje. Konstantin V. (741-775) - Langobardi dobyli Ravennu, Cařihrad má vliv jen na jih Itálie. Arabové nedobyli Malou Asii, na Peloponésu.
 5. Příslušný Justiniánův edikt se nezachoval, ale víme, že patriarcha Eutychius jej odmítl přijmout. Ale Justinián se asi rozpomenul na metody, kterými zlomil papeže Vigilia, když je dne 22. 1. roku 565 nechal zatknout, převézt na Princův ostrov v Marmanském moři a odsud do exilu do Amasei

Vypracované otázky k Dějepisu - 7

Vydání sbírky soukromého a trestního práva - Ekloga (726), vychází z CIC, víc feudalizace, základem pro první slovanský zákoník Zakon sjudnyj ljudem, společné dílo Cyrila a Metoděje. Konstantin V. (741-775) - Langobardi dobyli Ravennu, Cařihrad má vliv jen na jih Itálie Justiniánův kodex 533: právo biskupů dozorovat věznice. Ve středověku se církev o vězně nezajímala; trest chápán jako odplata za zlý čin, většinou hrdelní. Vězeňští kaplani poprvé v Anglii v 16. stol. - prvky klášterního života, snaha o nápravu vězň - medicína - Justiniánův dvorní lékař Aitios z Amidy, vesměs vznikají kompilace inspirované Galenem - matematika - sepsán zákoník (z desatera a zákonů anglosaských králů) - zakládání vysokých škol pro šlechtice - rozkázal založit anglosaskou kroniku Odsouzený recidivista z Havířova žádal místo vězení trest smrti. 26.2.2009 18:02. Okresní soud v Havířově ve čtvrtek vynesl verdikt nad zvlášť nebezpečným recidivistou Rostislavem Záhumenským A.D. 528 Římská říše a Orient • Corpus iuris civilis V právní oblasti římské říše panoval dosud chaos. Císaři vydávali konstituce a reskripty, které měly platnost zákona, ale nikde je systematicky nepublikovali, neměli je všechny dokonce ve svém archívu a situaci dále komplikovalo velké množství právních posudků, vypracované právními experty (iuris consulti)

Byzantská říš

 1. iatura? 18. Kdo je a kde sídlí papež? 19. kdo je kde sídlí patriarcha? 20. Do kterého století patří rok.
 2. ský zákoník, psaný latinsky (krevní mstu nahrazují peněžité tresty; ženy nemají žádná práva; povolen tzv. ordál neboli boží soud - dokazování viny či neviny nadpřirozenými prostředky). Pro římské obyvatelstvo nadále platilo římské právo - Justiniánův kodex
 3. Novela zrušila hospodářský zákoník a zákon mezinárodního obchodu, které nahradil novelizovaný občanský zákoník a nový obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Čtvrtá část původního občanského zákoníku, pojednávající o službách, byla zrušena a byl opět zaveden pojem závazek, resp. závazkové právo, kterému byla.
 4. -, vicis, f. střídání a (zř.) do (místo ad) a co se týče, pokud jde (pokud jde o ducha, byl již velmi vyspělý) ; od (o čase a pořadí) ; hned po a od, s, z (místně) ; od (o odluce či vzdálení) ; z (o vycházení) ; na (o styčném místě, např. viset na rameni) ; od, ze strany, na straně (o hledisku) ; z, od (o původu, příčině, způsobu a vztahu) ; pro a podle (DZ.
 5. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon
 6. GIF89adྯН|=]~ 5]ఽҠˑx 9aޕFlYtUqq)Lp4UxLjm2TvӣתoΙe ڱƸէџ -WMj AhHf֩޺Ba׫߼ @fJh۴´Ԥ`z&JnĶݷj͖~˿ʐwz .X0RuٯǺ͚.Ptɍrڲ 1Zخܶ]x 2\ج >e *id) Xf\j 6QJU.2Ǚhi

PROTI PROUDU ČASU. NAKLADATELSTVÍ NÁVRAT ∎ BRNO 1992 1. kapitola. Sam, můj guru, byl černoch a jeho předkové proti proudu času byli otroci Zajímavé je, že Sulejman I v 16.stol. nechal přeložit Justiniánův občanský zákoník (Corpus iuris Iustinianeum) a také ho zavedl. Na jak dlouho nevím. Chtěla jsem se jen zeptat, nebudete, Pergille, náhodou luteránec? Odpovědět Smaza Justiniánův zákoník ovlivnil legální postavení neslyšících v celé Evropě. Neslyšícím, kteří mluvili a rozuměli mluvené řeči (uměli odezírat), byla přiznána stejná práva jako ostatním občanům, ale nemohli být svědky poslední vůle. Do 17. století, kdy neslyšící nebyli systematicky vzděláváni, bylo zřejmě. zákoník), blíže zabývá trestněprávním postihem. nedovoleného omezování hospodářské soutěže. podle § 248 odst. 2 alinea 1 TrZ. Trestní odpovědnost. je oproti dříve platné úpravě v § 127. tr. zák., o trestném činu porušování závazných. pravidel hospodářského styku, zúžena jen n Ze světské arch. vzniká obrovský Justiniánův palác, který byl jakýmsi vnitřním městem. a Chammurapiho stéla. V dolní části má vyryt zákoník, v horní části se Chammurapi modlí k bohu Šamašovi. Z asyrského období známe množství reliéfů s válečnou či loveckou tématikou (umírající lev a raněná lvice.

 • Dárek pro kluka 8 let.
 • Cesnekova pomazanka pohlreich.
 • Csfd uneseni.
 • Části neapole.
 • Baby boomer nehty postup.
 • How to update windows 8 to 10 free.
 • Dotace na tepelné čerpadlo 2018.
 • Smutné citáty o životě.
 • Automobilový průmysl firmy.
 • Popáleniny v těhotenství.
 • Atlas mraků antikvariát.
 • Rec tela roztazene nohy.
 • Lincoln wiki.
 • Yves saint laurent old.
 • Jak sestavit obag.
 • Technika krmení skotu.
 • Kožní histiocytom.
 • Skoda octavia 2008 xenon.
 • Tipy na výlet praha.
 • Jak funguje horkovzdušný balon.
 • Slova na písmeno t.
 • Hraniční hodnota plodové vody.
 • Kyselina salicylová pletova voda.
 • Čím brousit terasu.
 • Adobe draw for pc.
 • Kolo sobi 20 bazar.
 • Pad thai omáčka.
 • Evernote flipboard.
 • Draslík a cukrovka.
 • Kde je ted teplo.
 • Klid je síla řek tatínek ke stažení.
 • Potkan obecný.
 • Alexandr velký chov v bytě.
 • Regálové systémy.
 • Kulan.
 • Plastový odpadkový koš bez víka.
 • Jak posilovat podle typu postavy.
 • Šardice.
 • Povolení k přepravě nadměrného nákladu.
 • Svatební dort levandule.
 • Rozdělovač podlahového topení 11 okruhů.