Home

Alkany názvosloví

Názvosloví rozvětvených alkanů - Hajduc

Názvosloví alkanů. Názvosloví alkanů je jednoduché. Tvoří ho koncovka -an. Je ale nutné si zapamatovat značné množství názvů řetězců. Obecně lze alkany vyjádřit vztahem C n H 2n + 2 Názvosloví uhlovodíků (viz Alkany) Také víme, že se hlavní řetězec větví na třetím uhlíku (čárkovaná elipsa). 3. Zjistíme názvy uhlovodíkových zbytků napojených na hlavní řetězec: Na hlavní řetězec se napojuje uhlovodíkový zbytek, který má jeden uhlík. (čárkovaná elipsa Rok 2019 je za námi 1. 1. 2020, 15:00. V roce 2019 Vás na náš web zavítalo 181 555. Na webu jste dohromady strávili neuvěřitelných 159 804 700 vteřin, což je v přepočtu 1 850 dní Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a testy z MATEMATIKY, FYZIKY a CHEMIE najdete na: https://isibalo.com/ Pokud budete chtít, můžete nám.

Alkany a cykloalkany tvo ří homologické řady ( řady, kdy se sousední členové liší o konstantní rozdíl). První čty ři členy CH 4 až C 4H10 jsou za b ěžných podmínek plyny, uhlovodíky C 5H12 až C 14 H30 jsou kapalné látky, od pentadekanu C 15 H32 jsou to již látky pevné. Alkany, kter Ukážeme si několik základních pravidel systematického názvosloví dle IUPAC na příkladech lineárních, větvených a cyklických uhlovodíků a odvodíme jejich obec.. Alkany Ch_027_Uhlovodíky_Alkany Autor: Ing. Mariana Mrázková Názvosloví alkanů se tvoří číslovkovou předponou odvozenou z řečtiny + zakončení názvu příponou - AN, co znamená, že všechny vazby mezi atomy uhlíku jsou jednoduch. Názvosloví arenů Monocyklické Areny. Pro areny platí stále tradiční triviální názvosloví. Kdyby se používalo systematické, tak bychom byli nuceni nazvat toluen 1-methylcyklohex-1,3,5-trien, což je poměrně zdlouhavé Pracovní list o alkanech je zaměřen na aktivní učení. Jeho základem je výkladový text, z něhož vycházejí cvičení a úkoly pro žáky, např.: barevná pyramida, křížovka aj. Ke shrnutí učiva slouží prezentace

Chemie: Organické názvosloví: Alkany

 1. Alkany obsahující jeden až čtyři atomy uhlíku C 1 až C 4 jsou plyny Alkany obsahující pět až patnáct atomů uhlíku C 5 až C 15 jsou kapaliny; jsou součástí kapalných paliv, pohonných hmot Alkany obsahující šestnáct a více atomů uhlíku C 16 a více jsou pevné látky; jsou součástí vazelín, mazacích olejů, parafinu jedná se o látky nerozpustné ve vodě.
 2. Dobrý den, opravdu mě zaráží, jak může recenzent nechat bez povšimnutí použité staré názvosloví. (teď narážím na butadien v prezentaci) Žáci se mohou se starým pojmenováním ještě někde setkat, pro ty případy je myslím vhodná zmínka, že dřív to byl 1,3-butadien, používat tento název bez zmínky o tom, že už se správně nepoužívá, je velmi nežádoucí
 3. Alkany. Alkany představují základní skupinu uhlovodíků obsahujících pouze jednoduché vazby v molekule, proto jsou řazeny do skupiny nasycených uhlovodíků.. První část kapitoly je věnována problematice názvosloví, fyzikálním vlastnostem a problematice izomerie alkanů
 4. Rozvětvené alkany -tvorba názvů 1) určíme hlavní řetězec (nejdelší, nejvyšší počet atomů C), pokud více řetězců stejně dlouhých -hlavní je ten s největším počtem navázaných vedlejších řetězců 2) očíslujeme atomy uhlíku v hlavním řetězci tak, aby součet čísel označujících atomy C, na kterých jso
 5. Tematický celek: Organická chemie - názvosloví uhlovodík ů Anotace: Pracovní list slouží k procvi čení tvorby názvu ze vzorce a vzorce z názvu alkan ů a cykloalkan ů. Datum: 8. 5. 2013 . 4-ethyl-5-methyloktan 3-ethyl-2,2-dimethylhexan 2,2,4-trimethylheptan 5-ethyl-3,4,4,5-tetramethyloktan.
 6. Isoalkany a neoalkany jsou rozvětvené alkany, pro které lze použít běžné systematické názvosloví. Nejjednodušším isoalkanem je isobutan. Vytváří se z butanu vyjmutím skupiny \(-CH_2-\) z butanového řetězce a odejmutím vodíku sousedícímu uhlíku
 7. UHLOVODÍKY - PROCVIČOVÁNÍ: Pravidla názvosloví uhlovodíků s násobnými vazbami : a) nerozvětvený řetězec: b) rozvětvený řetězec

Alkany - Tiscali.c

Chemické názvosloví ALKANY A CYKLOALKANY. Alkany a cykloalkany = nasycené uhlovodíky, tzn. ve svých molekulách obsahují pouze jednoduché vazby . ALKANY (parafiny Alkany (přípona -an) Tvorba názvosloví: na začátek dáme název halogenu (pokud jsme navázali více atomů, tak úplně na začátek dáme patřičnou číslovkovou předponu) a za ní název uhlovodíku, ze kterého jsme halogenderivát utvořili Alkany - názvosloví, postup. Co je potřeba znát? 1) Značky uhlíku C a vodíku H 2) Názvy nerozvětvených alkanů podle počtu atomů C v řetězci za sebou: 1 C methan 2 C ethan 3 C propan 4 C butan 5 C pentan 6 C hexan 7 C heptan 8 C oktan 9 C nonan 10 C dekan 3) Názvy radikálů (= alkylů) Názvosloví - alkany, cykloakany 1. Doplň uhlovodíky:. - ethan. Výukový kurz Alkany a cykloalkany - názvosloví k předmětu Chemie pro 2. ročník SŠ. Vzdělávací portál Edukavka.C

Alkany a cykloalkany E-ChemBook :: Multimediální

Názvosloví uhlovodíků Alkany: zakončení: an; uhlovodíkový zbytek: yl; určím hlavní řetězec (největší počet C) uhlovodíkové zbytky - co nejmenší číslo - abecedně; mezi čísly a písmeny tvoří pomlčka; Alkeny a alkiny: en (enyl) in (inyl) hlavní řetězec (největší počet násobných vazeb názvosloví derivátů uhlovodíků (název - vzorec / vzorec - název) halogenderiváty, kyslíkaté deriváty (alkoholy, fenoly, karbonylové sloučeniny: aldehydy a ketony Alkeny. Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným řetězcem jednu dvojnou vazbu C=C. Patří mezi alifatické sloučeniny.Názvy alkenů jsou zakončeny na -en, obecný vzorec pro alkeny je C n H 2n.Dříve se nazývaly také olefíny

Mezinárodní a racionální názvosloví. Alkiny v chemii, podle názvosloví IUPAC (transliteration z angličtiny. Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie), jsou uvedeny názvy změnou přípony -an na příponu -in ve jménu příbuzného alkánu, například ethane → ethine (příklad 1) Alkany neboli paraf ny jsou nasycen uhlovod ky. Tvo z kladn homologickou adu obecn ho vzorce C n H 2n+2. Ve sv m et zci maj pouze jednoduch vazby. Jejich et zec m e b t line rn , rozv tven nebo uzav en (cyklick )

Organické názvosloví, stejně jako názvosloví anorganické, má přesně daná pravidla a předpisy, kterými se řídí. Každý chemik, který tato pravidla ovládá, je schopen sestavit název nebo nakreslit strukturu jakékoliv sloučeniny.</p> Úvod do názvosloví alkanů. Jak vybrat hlavní řetězec a jak jej očíslovat? Chemie, Organická chemie, Alkany a cykloalkan Toto názvosloví se nazývá systematické, ale kromě tohoto se u alkanů používá názvosloví s polosystematickými předponami n-, iso- a neo-, které však nelze navzájem kombinovat. Předpona n- znázorňuje lineární řetězec, iso- značí přítomnost jedné a předpona neo- dvou methylových skupin na druhém uhlíku řetězce Alkany s více než 15 uhlíkovými atomy jsou tuhé, vosku podobné látky. V systematickém názvosloví mají zakončení - an. Tvoří homologickou řadu , ve které se každý vyšší alkan liší od předchozího o homologický přírůstek - CH 2-, methylenovou skupinu. Počínaje butanem jsou u alkanů známy izomery

Alkany, alkeny, alkiny, areny - DobréZnámky

25.09.2000 19:53:55 názvosloví, reakční mechanismy alkanů. Alkany, cykloalkany, bicykly a spirosloučeniny. K.U.F.R - Krabice Určena Fantastickým Rambům. Toto. Názvosloví alkanů a cykloalkanů - pracovní list (.pdf) Alkany a cykloalkany - písemná práce (.pdf) Vlastnosti a názvosloví nenasycených uhlovodíků - pracovní list (.pdf) Nenasycené uhlovodíky - písemná práce (.pdf) Zpracování ropy - pracovní list (.pdf) Názvosloví oxo-derivátů uhlovodíků - pracovní list (.pdf názvosloví - alkany, alkeny, alkyny. za 3 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících. Za získané banány pak stáhneš další materiály nebo je vyměníš za dárky

Organická Chemie:Nearomatické uhlovodíky - MojeChemi

 1. NÁZVOSLOVÍ nenasycených uhlovodíků (alkany) příčina O vazebné energie vazeb: EVp ; EVs î na zrušení samotné vazby p je zapotřebí dodat míň energie než na zrušení samotné vazby s (která je jako jediná v nasycených uhlovodíkách
 2. Název materiálu: Praktické procvičení názvosloví alkanů. Jazyk: čeština. Očekávaný výstup: Žák si na příkladech procvičí jednotlivé typy názvů a vzorců alkanů. Klíčová slova: organická chemie, alkany, substituční názvosloví. Druh učebního materiálu: prezentace s aktivizací žák
 3. Alkany Názvosloví. Obecný vzorec alkanů je C n H n+2. Alkany tvoří homologickou řadu, ve které se jednotlivé členy liší o methylenovou skupinu -CH 2-. Odtržením atomu vodíku z nasyceného uhlovodíku vznikne jednovazný zbytek, který se nazývá alkyl a značí se R- (např. CH 3 - methyl, CH 3-CH 2 - ethyl). V tabul

Alkany jsou uhlovodíky, které mají v otevřeném uhlíkatém řetězci mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby. Obecný vzorec alkanů: C n H 2n+2 n - přirozené číslo, které vyjadřuje počet atomů uhlíku v molekule Názvosloví Názvy alkanů mají zakončení -an. Název prvních čtyř alkanů je třeba si zapamatovat Stránky jsou zaměřeny na výuku chemie na ZŠ. Především jde o umožnění lepší orientace žáků ve výuce chemie Alkany nebo nasycené uhlovodíky se vyznačují tím, že mají ve své struktuře pouze jednoduché vazby kovalentního typu. To znamená, že atomy uhlíku přítomné v těchto druzích jsou vázány na maximální množství atomů vodíku, se kterými je možné tvořit vazby, a proto jsou známy jako nasycené

CHE 10: Organicka chemie

- alkany - názvosloví a zástupci - cykloalkany - alkeny - názvosloví - alkyny - názvosloví - areny - uhlovodíky a automobilismus . Deriváty uhlovodíků - halogenové deriváty - alkoholy a fenoly - aldehydy a ketony - karboxylové kyseliny - ester Názvosloví uhlovodíků Uhlovodíky jsou sloučeniny, které ve své molekule obsahují pouze atomy uhlíku a vodíku. Dělí se do několika skupin podle toho, zda obsahují nebo neobsahují násobné vazby a cyklus. Alkany Alkany obsahují v molekule pouze jednoduché vazby. Názvy nerozvětvených alkan

Trochu složitější příklad na názvosloví rozvětvených alkanů. Chemie, Organická chemie, Alkany a cykloalkan NÁZVOSLOVÍ ALKYNŮ S NEROZVĚTVENÝM ŘETĚZCEM: uhlíkový řetězec číslujeme tak, aby uhlíky s trojnou vazbou měli co nejmenší číslo. jsou méně stabilní a reaktivnější než alkany a alkeny REAKCE 1) adice (nukleofilní) - vody na ethyn- výroba acetaldehydu (ethanal) - Kučerovova reakce, tautomerie *Konstituční izomery. 26.02.2006 15:58:25 Alkeny (olefiny) [názvosloví][reakční mechanismy][redoxní rovnice]Věřte nebo ne, ale toto není fotomontáž, ale fotka MC z vánoční besídky v mateřské školc

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž byla začata od základ Webová aplikace pro studenty základních, středních i vysokých škol pro naučení a procvičení chemického názvosloví Alkany -an CnH2n+2 Cykloalkany cyklo-; -an CnH2n Alkeny -en CnH2n Alkadien -dien CnH2n-2 15. alkany -zemní plyn Kapalné a pevné alkany i cykloalkany- ropaPevné alkany i cykloalkany -přírodní asfalt Názvosloví: − Methan, ethan, propan, butan − Čím je molekula složitější(více uhlíků), tím více vytvoříme. ALKANY = PARAFÍNY = mají pouze jednoduché vazby (sigma) - mají koncovku -an - obecný vzorec CnH2n+2 NÁZVOSLOVÍ První čtyři historická pojmenování, další odvozeny od číslovek + koncovka, tvoří homologickou řadu (homologický přírůstek -CH2 Názvosloví cykloalkanü PRAVIDLO 1 Názvy cykloalkanú tvoiíme podle pravidel podobných tém, která jsme již diíve používali pro lineární alkany. Pro vétšinu slouéenin potiebujeme jen pravidla dvé: Najdéte kmen názvu. Spoéítejte poéet atomú uhlíku v kruhu a poéet atomú uhlíku v Yetézci nej- vétšího substituentu

Názvosloví uhlovodíků NaŠprtej

 1. o - alkany, alkeny, alkyny 16 plastových do
 2. Toto jsou pouze archivní stránky. Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.zde
 3. Webové stránky práce Názvosloví organických sloučenin jsou přístupné pro všechny návštěvníky, kteří jsou připojeni k internetu. (Např. pokud zvolíte Alifatické uhlovodíky, tak si procvičíte alkany, alkeny, alkyny i uhlovodíkové zbytky.
 4. ací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení jsou 4 figurky, 1 velká kostka (4cm x 4cm x 4cm) polepená názvy- alkan, alken, alkyn a pravidla společenské hry. Rozměr herního plánu může být buď 20cm x 20cm nebo 30cm x 30 cm
 5. Názvosloví nenasycených uhlovodíků s trojnými vazbami: Namísto koncovky -an základního uhlovodíku použijeme koncovku-yn (s využitím příslušných lokantů, které se přidají bezprostředně před tuto koncovku). Pojmenujte následující chemické látky: H 2 C CH H 3 C CH H 3 C C CH 2 H 2 C.

Procvič si názvosloví - Názvosloví

Co to jsou alkany? se základy názvosloví organické chemie. Title: Alkeny Author: Sobotkovi Created Date: 9/13/2012 1:19:39 PM. Tematická oblast: Názvosloví organické chemie Název DUMu: Názvosloví nasycených uhlovodík ů Kód: VY_32_INOVACE_CH.1.01 Datum: 19. 11. 2012 Cílová skupina: Žáci st ředních škol Klí čová slova: Alkany, cykloalkany Anotace: Tato prezentace slouží k procvi čení názvosloví nasycených uhlovodík ů (alkan ů a cykloalkan ů)

1 - Alkany (CHE - Organické názvosloví) - YouTub

 1. Názvosloví alkanů a cykloalkanů I Organická chemie
 2. Organická Chemie:Aromatické uhlovodíky - MojeChemi
 3. Alkany - Digitální učební materiály RV
 4. ELU
 5. Alkeny - referaty-seminarky
 6. Alkeny - Wikipedi
 7. Alkany - xantina.hyperlink.c
Alkyny (dříve alkiny)PPT - Názvosloví v organické chemii II PowerPointPPT - ORGANICKÁ CHEMIE – zasahuje prakticky do všechJergymchem - Ethery chemie - Organická chemie, názvoslovíOrganická Chemie:Nearomatické uhlovodíky – MojeChemieHumor v chemii
 • Jak dostat do ditete rybi tuk.
 • Angličtina přehled časů pdf.
 • Vlček ostrava.
 • Great hunger in ireland.
 • Gestil wonder kamenný obchod.
 • Přírodní dekorace stavárek.
 • Latkove pleny vse v jednom.
 • Venkovní zábradlí na schody.
 • Co je to meteoroid.
 • Thriller 2016.
 • Podpatěnky zkušenosti.
 • Veřejné bruslení nymburk.
 • Kataster nehnuteľností mapa.
 • Rolling mean.
 • Noemova archa dřevěná.
 • Babylon ubytování.
 • Ius soli.
 • Ocenění šperků praha.
 • Wizards of waverly place 1x01.
 • Nace it.
 • Bruska na lyže prodej.
 • Whatsapp hodnocení.
 • Sebereflexe slohová práce.
 • Výška podvozku škoda octavia.
 • Minecraft enchant.
 • Amiens cathedral.
 • Blatnice skvrnitá potrava.
 • Crab species.
 • Pálení ovoce.
 • C strcmp.
 • Lezecké kalhoty ocún.
 • Herbalife protein.
 • Anglická výslovnost online.
 • Jaká je základní metoda zkoumání v rámci humanistické psychologie.
 • Invazní nepůvodní druhy.
 • Marwin.
 • Kouzlo aby se vratil..
 • K 50.
 • Monet le soleil levant.
 • Vyhledavac torrentu.
 • Panelakova koupelna levne.