Home

Starověký řím písmo

 1. Ovce, kozy . Starověký Řím. Vznikl v oblasti Apeninskéhopoloostrovaa odtud se rozšířil téměř do celé Evropy, na sever Afriky a Blízký východ. Na severu Itálie rozvinuté zemědělství (obilí, víno, olivy, ovoce). Na jihu Itálie vysokéhory - pastevectví (ovce, kozy). Římané byli velmi zdatní řemeslnícia stavitelé
 2. Starověký Řím 1) Etruskové. Vznik Říma. Osídlení starověké Itálie v 8. století př.n.l. Italikové - indoevroé kmeny. Obývali spíše střed Itálie, ale i Sicílii. Dělili se na mnoho kmenů - Sabinové, Samnité, Umbrové, Sikulové (Sicílie). Nejvýznamnější z nich byli Latinové
 3. Starověký Řím poloha Apeninský poloostrov + Sicílie + Sardinie Apeniny Tvar řeky Tibera a Pád moře a Alpy = Hornaté území + úrodné nížiny Příznivé podnebí obyvatelstvo Etruskové Italikové (1200 př.n.l.) Latinové Sikulové Ilyrové Féničané - J Řekové - J Založení Říma Aeneas = praotec Římanů (Vergilius) Legenda: Romulus a Remus 753 př.n.l. = počátek ř.
 4. Starověký Řím-úvod. Starověký Řím byla civilizace vzešlá z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově pravděpodobně v 8. století př. n. l., jež expandovala do značné části antického světa a přetrvala až do 5. resp. 6. století n. l. Forma vlády Říma se v průběhu staletí proměnila nejprve z království na republiku a nakonec v císařství
 5. STAROVĚKÝ ŘÍM. * * * * * * * * * * * * * * * * * * Římské dědictví = písmo (latinské), jazyk (latina), římské právo, založili mnoho měst v jižní a západní Evropě a na britských ostrovech, silnice Přírodní podmínky Apeninský poloostrov pohoří = jaké? mnoho různých kmenů - hlavně indoevroé kmeny (italické): Latinové, Etruskové ETRUSKOVÉ A OBDOBÍ.
 6. Starověký Řím byl jednou z nejvyspělejších kultur starověku. Naučte se ho z našeho článku na dějepisně.cz a připravte se na test, nebo maturitu
 7. Starověký Řím Co lze říci o krajině a podnebí Itálie? Které kmeny žily na území Itálie? Historie starověkého Říma Řím Doba královská 8.st. - 510 p.K. Republika 510 - 27 p.K. Císařství 27 p.K. - 476 Rozdělení říše 395 Západořímská říše 395 - 476 Východořímská říše 476 - 1453 Doba královská 8.
PPT - STAROVĚKÝ ŘÍM PowerPoint Presentation, free download

Latinka (popř.latinské písmo) je nejpoužívanější písmo na světě. [zdroj?] Jedná se o písmo hláskové, obsahující znaky jak pro souhlásky, tak pro samohlásky. Latinka byla původně vyvinuta pro latinu odvozením z řecké abecedy zprostředkované Etrusky asi v 7. století př. n. l. Ve starověku se vyvinuly dvě formy latinského písma: kapitála a starší římská. Toto písmo se v dalším vývoji rozdělilo do několika forem. Nejprve to byla latinka archaická, která vycházela z řeckého písma a má do jisté míry orientální ráz. Dalším vývojem vznikaly národní písmové formy. Nejprve vznikala římská písma nápisová - CAPITALIS MONUMENTALIS - písmo tesané do tvrdých materiálů Byl jednou jeden člověk - 07 Římská říše Díky všem za like a odběr pro Řím však nastaly komplikace, když se do čela Hunů postavil Attila (434) sjednotil Huny, vytvořil obrovskou říši mezi Rýnem a Volhou 451 vtrhnul do Galie → došlo k bitvě na Katalaunských polích (řeka Marna

Řím vznikl spojením několika vesnic, ležících v pozdějším městském centru v roce 753 př.n.l.Teprve pod etruským panstvím nabývala osada rysů antického města.Významné bylo odvodnění bažin Etrusky. Díky Etruskům poznali Římané i písmo.Sněm volil krále, nebo podporoval jeho zvolení. Král měl svrchovanou mo STAROVĚKÝ ŘÍM Osídlení Apeninského poloostrova Na poátku byl Apeninský poloostrov osídlen kmeny Etrusků, Latinů, Féničanů a Řeků. své písmo převzali od Řeků, ale jejich jazyk neznáme (dochovaly se jen krátké nápisy) víme jen, že Apeninský poloostrov obývali od přelomu 10. a 9. století př. n. l., a okolo 6. Starověký Řím I. - Založení Říma a Etruskové, Republika a její fungování - Do Punských Válek. Písmo převzali od Řeků a bylo rozluštěno, nebyl však rozluštěn etruský jazyk! Etruskové nevytvořili jednotnou říši, nýbrž mnoho městských států. Žili na severozápad od Říma Starověký Řím (Etruskové a počátky Říma, Řím jako republika) písmo: velká podobnost s řeckým - vrchol moci v 7. a 6. st. př. n. l. - kontakty s Řeky - vzájemné ovlivnění: námořní bitva (5. st. př. n. l.) - Etruský pád kdy Řím ovládl Itálii, vznik římské říše - expanze Říma na jih - k.

Poslední aktualizace: 11.11.2019 Tento výukový materiál je součástí Učebnice dějepisu v sekci Dějepis I. (pravěk a starověk). V rámci tohoto tématu článek navazuje na 7.díl - Starověký Řím II.- Od Punských Válek do Konce Republiky Starověký Řím. Datum vložení: 30.12.2006. Vzdělanost: - převzali od Řeků písmo (velkou řeckou abecedu) a přizpůsobili je potřebám latiny -> latinka - zavedli systém vzdělávání podobný řeckému: základní vzdělání v rodidě a ve veřejné škole, vzdělání pro chlapce i dívky od 7 let (čtení, psaní, počty. Když se přejedli, tak se vyzvraceli, aby mohli jíst dál. Scházeli se k pokecu na záchodech a z koní dělali politiky. Římané uměli žít. 1. Krev gladiátorů se používala k léčení nemocí. Její pití se ordinovalo na neplodnost nebo epilepsii. Zatímco dnes jsou upíří story. STAROVĚKÝ ŘÍM Klasický otrokářský stát Apeninský poloostrov, velmi rozsáhlý, vliv v okolních zemích Zemědělství = nevýhodné podmínky, s výjimkou severu Obchod, řemeslo = velký rozkvět Dovoz: kovy, látky, koření, mramor Vývoz: keramická hlína, stavební kámen Písmo od Řeků.

Jejich písmo - etruština - nebyla doposud úspěšně rozluštěna, takže všechny informace o nich máme pouze z archeologických nálezů nebo z písemných záznamů jiných kultur. Řím byl založen dle legendy roku 753 dvojčaty Romulem a Remem. Co se týče umění, tak Římané především napodobovali řecké umění Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde Starověký Řím. D - Dějepis. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál - božské pocty - roste význam armády, dobrovolníci z provincií, pretoriáni = císařská garda 69 - armáda si volí sama vojevůdce - císařem se stává FLAVIUS VESPASIANUS. 3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období

Punské války Ve třetí samnitské válce (298-290 př. n. l.) Římané zdolali hrozivou koalici Samnitů, Lukánů, Sabinů, Umbrů, Galů a Etrusků.To jim umožnilo získat kontrolu nad celou Itálií. V roce 282 př. n. l. se Řím zapletl do soupeření řeckých obcí v oblasti zvané Magna Graecia, když podporoval města Thúrie a Rhégion proti zdejšímu nejmocnějšímu městu. Starověký Řím byla civilizace vzešlá z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově pravděpodobně v 8. století př. n. l., jež expandovala do značné části antického světa a přetrvala až do 5. resp. 6. století n. l. Forma vlády Říma se v průběhu staletí proměnila nejprve z království na republiku a nakonec v císařství

Starověký Řím. Římané vyšli z řecké architektury, kterou však přizpůsobili svým potřebám a obohatili ji o nové stavební prvky. Tím spojili obloukový systém Etrusků a architrávový systém starověkého Řecka. Uvažování Římanů vedlo ke směřování architektury k účelnosti Soutěž pro dva týmy na téma starověký Řím. Týmy střídavě odpovídají na otázky, vybírají ze tří možností, vždy je jen jedna správná. Tým s vyšším počtem bodů vítězí

Starověký Řím-úvod :: Starověký Řím

Starověký Řím byla civilizace vzešlá z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově asi v 753př. n. l. Řím se kolem roku 500 př. n. l. zbavil etruské nadvlády, jeho vliv v Itálii výrazně vzrostl. Kulturně byli Římané ve svých počátcích vystaveni silnému vlivu Etrusků Otázka: Řím Předmět: Dějepis Přidal(a): -- Řím Prolog, Mýtus (zdroj Vergilius, Livius) - vznik 753 přnl(od tohoto data počítají čas) - Troj. válka - Aeaneas(Dardan) - zachraňuje Trojany(cestou do Itálie se staví v Kartágu, kde se do něj zamiluje královna Dido -> odmítnutí -> Dido se zabijí) - přistál u řeky Tiber -> spojili se s Latiny(pův. obyvatelstvo) pomocí. Starověký Řím - - zápis Na území Apeninského poloostrova existovala od 8. stol. př.n.l. velmi vyspělá civilizace Etrusků. Etruskové byli výborní zemědělci, zruční stavitelé, vynikali ve výrobě keramiky a zpracování bronzu, železa i drahých kovů Řím (italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město) je hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma.Leží na řece Tibeře asi 27 km od pobřeží Středozemního moře.Žije zde přibližně 2,87 milionu obyvatel. Řím je největším italským a čtvrtým nejlidnatějším městem v EU, politickým, hospodářským a kulturním centrem mimořádně bohatým na. klínové písmo, kolo a vůz. ohňostroj, bombu a elektrárnu. jak říkali sumerové učitelům. školní otec. učitel. soudruh. ve škole také pracoval. školník. dozorce s bičem. rodič. náboženství starověké indie. hinduismus. budhismus. islám. co zahrnoval chamurapiho zákoník. když zalžeš tak ti uříznou část těla. oko.

starovĚkÝ ŘÍm. pilÍŘ naŠÍ civilizace spolu s Řeckem. pÍsmo - latina (zÁklad romÁnskÝch jazykŮ) latinskÁ terminologie a ŘÍmskÉ prÁvo. architektura. pŘÍrodnÍ podmÍnky (viz. uČebnice) zemĚdĚlstvÍ a obchod - doplŇte z uČebnice. etruskovÉ (od 10.-9.stol.pŘ.n.l.) ŽÁdnÉ prameny - moc toho nevÍme. znÁme pÍsmo. STAROVĚKÝ ŘÍM . Apeninský poloostrov, sever: úrodné nížiny, pastviny, příhodné podnebí - písmo od Řeků, etruština nerozluštěna - vyspělost, pokročilá kultura - 9 n.l. bitva v Teutoburském lese = zničeny 3 řím. legie, Varo mrev, totální debakl = hranice Říma zůstala na Rýnu Starověký Řím Počátky Říma ( 8.-6. Stol př.n.l.) Řím vznikl spojením několika vesnic, ležících v pozdějším městském centru v roce 753 př.n.l.Teprve pod etruským panstvím nabývala osada rysů antického města.Významné bylo odvodnění bažin Etrusky. Díky Etruskům poznali Římané i písmo.Sněm volil krále, nebo.

Starověký Řím - Dějepisně

Etruskové a založení Říma - ppt stáhnout

Latinka - Wikipedi

 1. Staroveký Rím je tradičné slovenské označenie štátneho útvaru, ktorý vznikol v 8. storočí pred Kr. na Apeninskom polostrove v dnešnom Ríme ako mestský štát, postupne ovládol celé Stredomorie a v roku 395 po Kr. sa rozdelil na Západorímsku ríšu (zanikla v roku 476 po Kr.) a Byzantskú ríšu (zanikla v roku 1453 po Kr.). Od ovládnutia Stredomoria sa často označuje aj.
 2. Starověký Řím Čechy ve středověku Raný středověk Vrcholný středověk Čechy v novověku Raný novověk Čechy do 2.sv.v. Svět do 1.sv.v. První světová válka Druhá světová válka Čechy po 2.sv.v. Studená válka Kompletní zápisy ZSV Religionistika Dějiny lidstva Ke stažení ZSV v pdf Dějepis v pdf Externí odkazy.
 3. - starověký Řím - épiskopos (ébiskopos) = biskup - původní znak: ryby (mlčenlivost, pokora), později kříž - 1. křesťané byli pronásledováni - narazili na problém s autoritou císaře, který chtěl, aby se modlili a podléhali jemu - 325 - Nikajský koncil - Konstantin - potvrzení dogmat - monoteistické vyznán

ANTIKA - Latinské písmo

 1. Řím. Etruskové přijali řecké písmo v západní formě a upravili ho podle svých potřeb. Tuto podobu později převzali Římané, kterým ve 3. stol. n. l. Etruskové podlehli a tím zanikl jejich jazyk. Vývoj etruské abecedy k latince nebyl přímý, latinka se formovala prostřednictvím jiných kultur (Venetové, Ligurové.
 2. Hieroglyfické písmo nalezlo své uplatnění v náboženských a správních záležitostech (daňový registr), při určování ročních období a rostoucí měrou také v umělecké tvorbě. Podrobnější informace naleznete v článku Starověký Řím. Vzestup
 3. Právní upozornění: . Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora

Video: Byl jednou jeden člověk - 07 Římská říše - YouTub

Starověký Řím, D - Dějepis - - unium

Starověký Řím. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,37 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX Písmo svaté, Boží slovo = Bible - hebrejské náboženské texty označované křesťany za Starý zákon - shromáždění textů židovských - autor - otec, syn a duch svatý = Bůh Antika - literatura Řecko a Řím - kladla důraz na krásu lidského těla, přátelství, mládí, harmonii, rovnováhu, ja

Starověký Řím - Dějepis - Referáty Odmaturu

Starověký Řím · Rozkládal se na Apeninách, oblast Latia · Místo původně obýváno Etrusky, kteří časem splynuli s ostatními obyvateli · Poměrně vyvinutí, jejich písmo dosud nerozluštěno, jediné slovo: Lukumon = král · Vysoká hospodářská úroveň - meliorizace půdy. Starověký Řím byl civilizací vzniklou ve stejnojmenném městě na Apeninském poloostrově a to nějakých 800 let před naším letopočtem. Řím se rozpadl v 5. až 6. století našeho letopočtu. Za tu dobu se Řím stal královstvím, republikou a nakonec císařstvím. Řím přitahuje filmaře odjakživa

PPT - Starověký Řím PowerPoint Presentation, free download

Starověký Řím - poloha, přírodní podmínky. [ukáže na mapě, kde se nachází Starověký Řím, popíše přírodní podmínky] Založení osad, italické kmeny. [ukáže na mapě kmeny, které žily na území Apeninského poloostrova] Seznámit s pověstí o vzniku a založení Říma Krátký test, který se zaměřuje na období Mezopotámie a Středověku. Starověk a Mezopotámie nepatří mezi oblíbené učivo. My Vám ovšem přinášíme test, který by Vás bavit mohl Starověký Řím (osídlení apeninského poloostrova, doba královská - Etruskové, republika) od 2 tis. př.n.l. - osidlování Apeninského poloostrova. kmeny různého původu (Italikové, Ligurové, Keltové, Féničané, Řekové) Etruskové (800- 600 př.n.l.) první vyspělá civilizace v Itálii, neznámý půvo PRAVĚKÉ UMĚNÍ MEZOPOTÁMIE STAROVĚKÝ EGYPT ANTICKÉ ŘECKO ANTICKÝ ŘÍM ROMÁNSKÝ SLOH GOTIKA RENESANCE BAROKO A ROKOKO KLASICISMUS A EMPÍR REALISMUS IMPRESIONISMUS SECESE FAUVISMUS EXPRESIONISMUS FUTURISMUS NAIVNÍ UMĚN Zdobené hieroglyfy. Často dopravovány do Evropy (Řím, Paříž). Sochařství Písmo Hieroglyfy. Mezi otroky a sluhy nebyl příliš velký rozdíl. Sluhové mohli samozřejmě ze služby u svého pána odejít, kterážto svoboda otrokům dopřána nebyla. Nicméně se stávalo, že byli otroci propuštěni z otroctví a naopak svobodní sluhové museli sami sebe prodávat do otroctví, aby unikli životu v bídě. Otrokům ani sluhům rozhodně nebylo co závidět. Otroci x [

Sumerian Statue or an alien? | British museum, Mésopotamie

Výukový portál SŠ-COPT Kroměříž je elektronickou knihovnou odborných vzdělávacích materiálů nejen pro žáky školy. K dispozici jsou textové dokumenty, prezentace, videa, obrazové galerie či elektronické testy Starověké Řecko - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad Starověký Řím. DOC. Stáhnout kompletní materiál zdarma (56,5 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC Písmo: vyvinulo se z řeckého, používali latinku Školy: v době císařství byly školy i v provinciích, navštěvovaly je děti úředníků a domorodého obyvatelstva Římské právo: souhrn zákonů, z nichž některé platí dodnes Řečnictví: bylo podmínkou každého politika (Cicero - významný řečník) Římské číslice.

Kategorie: Dějepis Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace, Brno Charakteristika: Práce se zaměřuje na starověký Řím.Popisuje dobu královskou, republiku, principát a dominát Start studying Starověký Řím. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Starověký Řím I

Tučné písmo označuje tvůj zápis v sešitě, piš krasopisně, piš i datum. Kontrolní list 3 z dějepisu posíláte tentokrát paní učitelce Pečenkové, týká se 2. světové války, tak na to nezapomeňte. Začínáme velkou kapitolu, na novou stránku udělej velký nadpis. Starověký Řím Egypt je stát s nejdelší souvislou historií sjednoceného státu na světě.Byl sjednocen v roce asi 3000 př. n. l., ale základy pro budoucí zemi faraonů byly položeny již dříve.Máme důkazy o osídlení již z doby 10000 let př. n. l. Archeologické nálezy z této doby ukazují artefakty a skalní malby.Zde začíná proslulá vláda panovníků, velkých egyptských faraonů

PPT - Počátky římského státu Dějepis VY_32_INOVACE_308, 16

Starověký Řím (Etruskové a počátky Říma, Řím jako

Písmo vzniklo zhruba ve 2.polovině 4.tisíciletí. Už v té době se sepisovaly první úřední záznamy a lékařské knihy. Většinou se psalo na papyrus, který se vyráběl lisováním vláken papyru. Psalo se obrázkovým písmem, které se později přeměnilo na písmo podstatně složitější a to písmo hieroglyfické Téma: Starověký Řím Text i vypracovaný pracovní list si vlep do dějepisného sešitu. Starověký Řím - počátky Římská říše byla jednou z nejdéle trvajících říší světa (5. stol. př. n. l. - 5. stol. n. l.) 1000 let. Římané ovlivnili naši civilizaci svým dokonalým stavebnictvím, právem a uměním války V roce 378 př. n. l. vyplenili Keltové Řím a o sto let později také vpadli do Řecka. Užívali i písmo. V 1. století př. n. l. podlehli Keltové v severní Itálii, Galii a Britanii vojenské expanzi Římanů a byli postupně asimilováni či vytlačeni do Skotska a Irska indické písmo. jak si lidé v pravěku rozdělili mezi sebou práci? muži a ženy. pastevci a zemědělci. zemědělci a řemeslníci. vyjmenuj všechny typy člověka podle vyvoje. zručný,rozumný,vzpřímený a dnešního typu. starověký Řím byl zpočátku výrazně ovlivńován -znakové písmo z obrázkového, kresleno štětcem a inkoustem na hedvábí, původně na želví krunýře a kosti, od 100 n.l. papír - objev hedvábí, kompasu, porcelánu, střelného prachu, mince. Starověký Řím 1. Nejstarší období - království.

Starověký Řím III

Starověký Egypt trval o 1000 let déle, než existuje křesťanství, a cca 800 let déle než druhá superdlouho trvající civilizace, Čína. Tady máme kulturu, která vydržela déle než západní civilizace, a skončila dříve, než se západ dokonce i zrodil Ke stažení Free fotobanka : struktura, dřevo, starý, stěna, pískovec, kámen, památník, cestovat, sloupec, starověký, umění, Řím, chrám, zřícenina. To je zajímavé... Dnes si řekneme, jak bylo založeno Věčné město Řím. Legenda, kterou znal každý Říman zpaměti a věřil, že jde o pravdivou událost

4. Starověký Řím: referát - iReferaty.c

Dějepis 6. D - Starověký Řím - římská kultura Úkoly: 1) Poslední hodina z dějepisu velmi zajímavá kapitola, ve které shrneme to, co nám starověký Řím zanechal do dnešních dnů a proč je tak důležité se o něm učit (a z jeho dějin se poučit = Historia magistra vitae!) Tohle je veliká pravda, kterou před námi oficiální odborníci a etruskofilové záměrně tají. Takže si pamatujte jednou a navždy: Etruskové jsou naši předkové a oslavovaný Starověký Řím čerpal z naší slovanské kultury a z našich znalostí

15 bizarností, které jste nevěděli o starověkém Římě a

Starověký Řím Apeninský poloostrov přírodní podmínky - centrální poloha v Středozemním moři - malá členitost málo přístavů - Alpy, Apeniny - Tibera, Pád - podnebí - teplé, suché osídlení Etruskové - nejasný původ - nejsou Indoevropané - sídla - SZ Apeninského pol. (Etrurie) - od 1000 př. n. l. - vrcholné období kultury - 8 Starověký Řím - s Řeckem základem evroé civilizace a kultury - používáme římské písmo - latinka - jazyk Římanů - latina = jazyk učenců a odborné lat. termíny se používají dodnes - založili mnoho současných měst a trasy římských silnic stále používáme - římské právo je základem našeho práv 4. Starověký Řím NAUČÍM SE popsat vývoj starověkého Říma uvést příklady kulturního přínosu výše zmíněné civilizace 1. Vznik Říma. Zodpověz otázky. Dle jaké pověsti město údajně vzniklo? Kdy je datován jeho vznik? 2. Řím v období republiky (510 př. n. l. - 31 n. l.). Doplň chybějící slova do textu Babylonie 9 bran, nejznámější Ištařina brána - ve městech pravoúhlé ulice - visuté zahrady oblasti Sumer (3000-2000 př.n.l.) oblast na jihu Mezopotámie obchod se severem (mají sice dobrou půdu pro zemědělství, ale nemají materiál pro stavbu, oblečení,...) užívání hrnčířského kruhu - pálená keramika, postupné užívání bronzu Sumerové přišli s prvním písmem klínové písmo - obrázkové písmo 4000 př.n.l. - první města 3000 př.n.l. - první.

Starověký Řím: referá

Řím Přírodní podmínky, zemědělství, řemeslo a obchod Starověký Řím - druhý pilíř naší civilizace dědictví - písmo - latinka - písmo, které používáme jazyk - latina - jazyk učenců ve středověku odborná terminologie vznikly z ní jazyky jako angličtina, italština, francouzština právo silnice. 3. a) Čína, b) Indie, c) Egypt, d) Mezopotámie, e) Palestina, f) starověký Řím, f) Fénicie, h) Řecko. 1. Mezopotámie je oblast mezi řekami eufrat a tigris. V současnosti zde leží především území států irák a írán. Mezopotámie je součástí tzv. úrodného půlměsíce, kde vzniklo zemědělství Starověký Řím Periodizace a) doba předřímská (od 2. tis př. n. l.) b) doba královská (8. stol. - r. 510 př. n. l.) c) doba republiky (r. 510 - 31 př. n. l.) d) doba císařství - rané (principát) (27 př. n. l. - 284 n. l.) - pozdní (dominát) (284 - 476 n. l.) Doba předřímsk STAROVĚKÝ ŘÍM Přírodní podmínky, zemědělství 6. A 6. B 6. C PO PO ÚT 20.4. 20.4. 21.4. Michal Janoušek Jana Mikulková Marie Olšová Milé děti, Od této hodiny se budeme věnovat dějinám antického Říma. Budeme postupovat pomaloučku metodou, na kterou jste si už zvykly. 1

Řím založilo 300 rodů, všechny nazýváme patriciové - jsou majetní a nemusí tedy pracovat. Mají 300 zástupců v senátu, který je pomocným vládním orgánem pro etruské krále. Etruskové postavili kanalizační kanály - cloaca maxima - geniálně vymyšleno. Dodnes tato stoka stačí pro střed Říma STAROVĚKÝ ŘÍM PROČ JE ŘÍM TAK DŮLEŽITÝ? oblast dnešní Itálie = Apeninský poloostrov písmo latinka jazyk latina do novověku jazykem učenců (dnes mrtvý jazyk, ale důležitý pro právníky, lékaře...) tzv. románské jazyky města založená Římany dochované římské silnice APENINSKÝ POLOOSTROV Forum Romanum PŘÍRODNÍ PODMÍNKY - UČ. 100 a) severní Itálie. Starověký Řím. Starověký Řím byla civilizace vzešlá z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově pravděpodobně v 8. století př. n. l., jež expandovala do značné části antického světa a přetrvala až do 5. resp. 6. století n. l. Forma vlády Říma se v průběhu staletí proměnila nejprve z království na republiku a nakonec v císařství

Řím byl podle pověsti založen na sedmi pahorcích roku 753 před naším letopočtem bratry Remusem a Romulem, kteří byli vychováni vlčicí. Zpočátku malá obec na Apeninském poloostrově však dosáhla nebývalého úspěchu a podmanila si celý tehdejší svět. Řím se stal střediskem nejen světového obchodu, ale i umění a. Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google Písmo. prvním národem, který používal písmo- Sumerové. vzniklo pro hospodářské a úřední účely. Psalo se na hliněné tabulky rákosovým pisátkem. (Tak vzniklo ve 2. polovině 4 tisíciletí př. n. 1. klínové písmo - klínopis) Literatura - písmo sloužilo v Mezopotámii zpočátku pouze k úředním záznamům

Už v roce 3000 př. n. l. žili na ostrovech i pevnině dnešního Řecka lidé. Město Řím bylo založeno v 8. století př. n. l. Velmi přesně umíme stanovit konec starověku: je to rok 476 n. l., kdy byl z trůnu sesazen poslední římský císař. Vidíte, že se budete učit o tom, jak žili lidé v průběhu téměř 4 000 let annas. 1 V 11. století př.n .l. získali nadvládu v oblasti Středomoří Féničané (Fénicii tvořila skupina městských států, z nichž nejvýznamnější byly Tyros a Sidon), jejichž domovinou byl úzký pruh úrodného pobřeží dnešního Libanonu, na rozhraní starověkých kultur Egypta, Mezopotámie a evroého Středomoří PÍSMO - Sedmikráska. Evropa - Státy jižní Evropy. Které období zahrnuje Gotika. Prezentace aplikace PowerPoint - Základní škola TG Masaryka Drásov Co všechno se dozvíte v 6. ročníku? Budeme se společně přesouvat z kontinentu na kontinent a sledovat jak se objevili a jak žili první předchůdci člověka, jak a kde vznikaly první státy, jak lidé vymysleli písmo, co všechno objevili. Nevynecháme ani pradávnou minulost naší země

 • Freefilm horory.
 • Dekaly na modely.
 • Perforace plechu.
 • Jak zesvětlit tmavé barvené vlasy.
 • Pad thai omáčka.
 • Marian vojtko youtube.
 • Zadost o vymaz rejstriku trestu vzor.
 • Nejlepší auto do sněhu.
 • Brigáda recepční praha.
 • Janek bartoška instagram.
 • Kojení statistika.
 • Latkove pleny vse v jednom.
 • Msa testing.
 • Kynutý borůvkový koláč bez kynuti.
 • Životnost mikrovlnné trouby.
 • Kašmírový svetr bazar.
 • Dětská autosedačka 9 18 kg bazar.
 • Akátové kůly prodej brno.
 • Ted bundy 2019 csfd.
 • Benzínový motor se spojkou.
 • Vtipne nemecke vety.
 • Bmhd.
 • Segregation in the us.
 • Modelové otázky medicína.
 • Náhradní kohoutek k baterii.
 • Maro droga.
 • Necitlivost pochvy.
 • Babička kudrnovi.
 • Máta eshop.
 • Pozvánka na oslavu 60.
 • Amygdalin b17.
 • Arginmax pro ženy dávkování.
 • Vojenský kilt.
 • Kfc liberec otevírací doba.
 • Kožní histiocytom.
 • Fialová zóna praha 2.
 • Orlík dovolená s dětmi.
 • Ledvinka dasta.
 • Mma hubnutí.
 • Novinky v elektronice.
 • Biopron kapky skladovani.