Home

Etický kodex úřad vlády

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 13/2016, kterým se vydává Etický kodex Úřadu vlády České republiky ve znění Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 7/2019 Článek Vláda České republiky přijala dne 9.5.2012 svým usnesením č. 331 (Příloha č.1 k usnesení č. 331) Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy (dále jen Kodex).Současně vláda uložila všem členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů i jiných správních úřadů využít Kodex k vydání vlastního etického kodexu ETICKÝ KODEX zaměstnanců Úřadu vlády ČR Preambule. Etický kodex (dále jen Kodex) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Úřadu vlády ČR (dále jen Úřad), které jsou stanoveny Zákoníkem práce, dalšími platnými právními předpisy, interními předpisy Úřadu a základními pravidly slušnosti

Etický kodex zaměstnanců ČR - Ministerstva financí

Etické kodexy zaměstnanců ve veřejné správě v ČR. Vláda ČR schválila nový Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy 9. května 2012. Nový kodex obsahuje 14 článků a nahradil tak původní kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě, který byl schválen usnesením č. 270, tehdy Zemanovy vlády, z roku 2001.. Původní kodex nebyl závazný pro všechny. Úřad vlády: ECD zveřejnilo Hospodářský přehled ČR 2020 05.12.2020 11:54 Premiér Andrej Babiš, generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angel Gurría a místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová představili v pátek 4. prosince 2020 prostřednictvím on-line tiskové. 1. Má Váš krajský úřad vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu doporučení vlády, tj. dle Usnesení Vlády České republiky ze dne 9. května 2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy nebo jeho obdobu? (Pokud ano, prosím o jeho zaslání v elektronické podobě, společně s těmito. 2012 byl vydán Etický kodex zaměstnance Národního bezpečnostního úřadu v souladu s usnesením vlády ČR č. 331 ze dne 9. května 2012. Etický kodex zaměstnance Národního bezpečnostního úřadu Národní bezpečnostní úřad zpracoval vládní návrh novely zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o. Tento služební předpis (dále také etický kodex) stanoví v souladu se zákonem o státní službě 1), zákoníkem práce 2), služebním předpisem náměstka ministra vnitra, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců 3) a usnesením vlády o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy podle zvláštního právního předpisu 4) pravidla etiky.

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Úřadu vlády ČR Etický Kodex

 1. Moderní úřad. Rychlé linky: Rada vlády pro informační společnost; Poskytnutí informací - Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy. Č. j. MV-89007-2/ODK-2014 Poskytnuté informace naleznete v přiloženém souboru PDF. Související dokumenty
 2. Etický kodex. Etický kodex — vydán jako příloha č. 3 Pracovního řádu MPO (OM č. 12/2012 dne 28. června 2012) Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám
 3. Kodex je vypracován také v souladu s povinnostmi vyplývajícími z příslušných vládních dokumentů v oblasti protikorupčních opatření a úkoly uloženými usneseními vlády nebo dalšími předpisy. Etický kodex ÚOHS Interní protikorupční progra

Foto: Hans Štembera Popisek: Úřad vlády, ilustrační foto reklama Nouzový stav v České republice bude prodloužen zatím do 12. prosince. Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny rozhodla o jeho prodloužení na mimořádné schůzi v pátek 20. listopadu 2020 vláda Andreje Babiše * Nejenom spravuje agendu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, Úřad vlády dále také přijal sérii vnitřních protikorupčních opatření, mezi která patří Etický kodex zaměstnanců Úřadu vlády, Interní protikorupční program Úřadu vlády a interní oznamovací systém pro přijímání oznámení podezření na. Etický kodex je závazným souborem hodnot, kterým jsou podřízeny každodenní pracovní činnosti a jednání zaměstnanců. Etický kodex upravuje přístup zaměstnanců k veřejnosti a ke spolupracovníkům. Profesionalita. Zaměstnanec poskytuje profesionální, dostupné a vysoce kvalitní služby s přidanou hodnotou Vážení občané, na základě usnesení vlády České republiky č. 331 ze dne 9. května 2012, kterým schválila Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, vydal tajemník Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava s účinností od 12.6.2012 rozhodnutí tajemníka č. 3/2012, jehož přílohu tvoří Etický kodex zaměstnanců statutárního města Ostravy. Etický kodex zaměstnanců ČR - Generálního finančního ředitelství (dále jen Kodex) je vydáván na základě Usnesení vlády České republiky č. 331 ze dne 9. května 2012 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy a v souladu s Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy, který je přílohou citovaného usnesení

Tento kodex nahrazuje Etický kodex, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 190/13 dne 17. 6. 2013 a nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2013. Tento kodex byl schválen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 663/18 ze dne 11. 6. 2018 a tímto dnem nabývá také platnosti a účinnosti Státní úřad inspekce práce » Novinky - SÚIP » Usnesení Vlády České republiky č. 1050 ze dne 16. října 2020 o přijetí krizového opatření, týkající se zaměstnaneckých karet. Usnesení Vlády České republiky č. 1050 ze dne 16. října 2020 o přijetí krizového opatření, týkající se zaměstnaneckých kare Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Čl. I Tímto opatřením vydávám v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 9. květn

Úřad vlády České republiky Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Předkladatel: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákon Archiv: úřad vlády Vedoucím úřadu vlády bude Radek Augustin z Hradu, bývalý místopředseda SPO Augustin je dlouholetým členem Strany práv občanů, od roku 2014 pracoval v prezidentské kanceláři. Komise: Bývalý šéf HateFree Křístek neporušil etický kodex v kauze zakázky pro spřízněnou firm Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí (pdf, 122.87 kB) Pravidla etiky státních zaměstnanců (pdf, 435.91 kB) Vytisknout | Nahor

Etický kodex úředníka - Wikipedi

 1. Oficiálna stránka Úradu vlády Slovenskej republiky. Dnes je 3. december 2020 . Rýchly prístu
 2. Do svých principů přijal etický kodex také hodnoty hospodárnosti, efektivity a účelnosti. Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina rozvíjí Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě, který byl schválen usnesením vlády České republiky z 21. 3. 2001 č. 270 (etický kodex vydaný usnesením vlády č. 331 dne 9. 5
 3. 1. Má úřad Vašeho kraje vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu doporučení vlády, tj. dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy nebo jeho obdobu? Ano, etický kodex je součástí Pracovního řádu
 4. Úřad vlády České republiky oddělení boje s korupcí Strana 5 (celkem 11) Závěr: MKS doporučuje zveřejnit etický kodex a/nebo pravidla etiky na internetu. c) Zveřejňování profesních životopisů Jan Horník (OKK) nadnesl několik otázek, které by bylo vhodné prodiskutovat (form
 5. istra vnitra Petr Mlsna. Vzešel z výběrového řízení, které zadal Úřad vlády. Dosavadní předseda ÚOHS Petr Rafaj rezignoval k 1. prosinci. (ČT24

Etický kodex ú ředník ů a zam ěstnanc ů ve řejné správy Preambule Každý ú ředník a zam ěstnanec ve řejné správy je povinen p ři rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postup ů a rovný p řístup ke všem fyzickým i právnickým osobám Etický kodex byl zapracován do vnitřního předpisu ve znění schváleném usnesením vlády ze dne 9. května 2012 č. 331 v rámci jeho aktualizace zaměstnanci personálního odboru ministerstva. Tato činnost je součástí jejich pracovní náplně a žádné zvýšené náklady nebyly se zapracováním Etického kodexu spojeny Má Váš krajský úřad vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu doporučení vlády, tj. dle Usnesení Vlády České republiky ze dne 9. května 2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy nebo jeho obdobu Kodex už existuje. Dodržování Kodexu na VSZ v Praze musí kontrolovat vedoucí a jeho porušení je posuzováno jako porušení zákoníku práce. Úkol zavést etický kodex pro státní zástupce si stanovila Rada vlády pro boj proti korupci za Babišovy první vlády ANO11 v lednu 2018, jak Česká justice informovala

Úřad vlády se na otázky společenské odpovědnosti zaměřuje dvojím způsobem. Jednak ve svých vnitřních pravidlech a také ve vlastní úřední činnosti - tvorbě dlouhodobých koncepcí a plánů. Dovnitř Úřadu jde především o striktní protikorupční opatření, máme Etický kodex zaměstnanců Úřadu vlády a. Úřad vlády České republiky Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu IV. Rámcový rezortní interní protikorupční program Etický kodex Propagace čestného a etického jednání a definování žádoucího, resp. nežádoucího chování Dokumenty vlády - 2012-05-09 Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh). Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 274/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství Vláda nařizuje podle § 82a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb.: § 1 Předmět úprav Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně. Vnější zpravodajskou službou samostatné České republiky se k 1. 1. 1993 stal Úřad pro zahraniční styky a informace Ministerstva vnitra ČR (ÚZSI MV ČR) Chcete-li se stát řádným členem Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování, zašlete vyplněnou a podepsanou přihlášku a souhlas se zpracováním osob.. Etický kodex Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství Usnesení: Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství podle čl. 3 odst. 1 písm. p) Statutu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 17. října 2016 po

Úřad vlády: ECD zveřejnilo Hospodářský přehled ČR 2020

Archiv: úřad vlády Spor o statisíce z kauzy Nagyová: Soud Poulovi neuvěřil, že peníze ve vládním trezoru byly jeho Hotovost před pěti lety zabavila policie při razii v kauze Nagyová a její nadřízený Lubomír Poul se k nim tehdy nehlásil Etický kodex zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí. Preambule. Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec v Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen zaměstnanec) ctít a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou zákonnost při rozhodování a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám

Etický kodex, etické jednání a vzdělávání úředníků a

Co děláme | Úřad pro zahraniční styky a informace

Úřad městské části Praha-Dolní Chabry přešel z důvodu rozhodnutí vlády na omezený provoz. Úřad má vykonávat pouze nezbytně nutnou agendu, omezit kontakt s veřejností, preferovat elektronickou komunikaci s občany a snížit počet potkávajících se zaměstnanců na minimum. Počínaje pondělkem 12. 10 Program jednání: PDF DOC: 36 kB 90 kB : Záznam z jednání: DOC: 75 kB : Usnesení č.327: PDF DOC: 17 kB 67 kB : 320/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky : Usnesení č.328: PDF DOC: 27 kB 71 kB : 405/12 Zpráva o extremismu a projevech rasismu. vlády Regulace navržená a přijatá členskými státy. 4.2.2. Zajistit, aby byl Mezinárodní kodex brán v úvahu ze strany EU při jednáních o Codex Alimentarius. Evroá komise, jednotlivé vlády, úřad pro bezpečnost potravin Zprávy Codex Alimentarius zahrnují zmíněný postoj. 4.2.3. Vypracovat národní legislativu založenou n Etický panel České televize se postavil za Reportéry ČT Marka Wollnera. Dvě reportáže o bývalém řediteli finančního úřadu Karlu Trefném, který skončil poté, co byla doměřena daň společnosti Primagra z holdingu Agrofert, neporušily Kodex ČT V návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření na školách ruší Městský dopravní podnik Opava, a.s provoz na linkách 202, 204, 205, 210

Švec: Jak se proměnila média po vstupu Andreje Babiše do

Etický kodex - nbu

Etický kodex zaměstnanců statutárního města Ostravy, zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava (dále jen zaměstnanec) tvoří přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí. Prokazatelné porušení Etického kodexu bude posuzováno v souladu se zákoníkem práce jako porušení povinností vyplývajících z právních. Důležitým dokumentem z oblasti etiky ve veřejné správě je Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, schválený usnesením vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 (dále jen Etický kodex). Pracuje-li úřad s občany on-line (přes internet), zvyšuje se jeho efektivita ve dvou směrech.. 1.2 Etický kodex Etický kodex vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu Při zadávání veřejných zakázek postupuje Úřad v souladu s usnesením vlády ze dne 19. června 2018 č. 408 o změně usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložen

Etický kodex FS ČR Firemní kultura FS ČR Finanční

Výpadek příjmu v souvislosti s opatřeními vlády mám tedy za březen i za duben. Jenže na včerejší slavnostně vyhlášenou podporu 25 tisíc korun pro OSVČ nárok nemám. Proč? Po zrušení natáčení jsem k 17. březnu přerušil živnost a přihlásil se na úřad práce 1. Má úřad Vašeho města vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu doporučení vlády, tj. USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy nebo jeho obdobu? 2. Jsou požadavky tohoto kodexu pro zaměstnance pracovně-právně závazné se všemi důsledky? 3

Stát uhradí polovinu nájmu za provozovnu

Poskytnutí informací - Etický kodex úředníků a zaměstnanců

Reakce Demagog.cz: Úřad vlády, aniž by uvedl zdroje, předkládá ve své analýze jiná čísla, než jaká jsme našli na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Jelikož nevíme, z jakých zdrojů Úřad vlády vycházel, nemáme konstruktivní podnět pro změnu hodnocení našeho výroku. f Centrum Sociálních Služeb Hrabyně. Posláním CSS Hrabyně je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat podporu a pomoc občanům s tělesným postižením starším 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina; Nikdy se nestalo, že by vlády ČR krajům záměrně a politicky krátili rozpočty na dopravní obslužnost, sociální služby nebo protidrogovou prevenci. Tato vláda to dělá a ani se nestydí přiznat, že je to odvetný krok směrem ke krajům. Krajský úřad Kraje Vysočina. Česko čeká od čtvrtka 22. října 2020 takzvaný lockdown. Z rozhodnutí Vlády České republiky zůstanou od 6 hodin ráno otevřené jen obchody a provozovny služeb se základními potřebami. Následující mimořádná opatření platí do úterý 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin Úřad vlády se připojil k honu na Vladimíru Dvořákovou Jakub Patočka, ČTK. Vedoucí úřadu vlády Novák se obrátil na ministryni Kopicovou dopisem, v němž ji žádá, aby nejmenovala Vladimíru Dvořákovou znovu do akreditační komise. Deník Referendum zjistil, že k takovému kroku zřejmě vůbec nemá kompetenci

Etický kodex MP

Městský úřad Nejdek náměstí Karla IV. 239 362 21 Nejdek. IČ: 0025480 Tato otevírací doba platí pro všechna pracoviště úřadu včetně Informačních center, pracovišť Czech POINT, podatelny, pokladny, archivu a odloučených pracovišť. V naléhavých případech je možné dohodnout se na jednání s konkrétním pracovníkem na konkrétním odboru, případně na otevření podatelny (tel. 261 192 410), i v jiném čase než v uvedené otvírací. Drtivá většina požadavků RRIPP podle usnesení vlády č. 853 z 29. listopadu 2017 je Úřadem dlouhodobě plněna, viz rubrika OTEVŘENÝ ÚŘAD. Vzhledem k povaze kontrolní činnosti a bezpečnostním rizikům s ní spojených plní Úřad požadavky RRIPP přiměřeně. Etický kodex. Etický kodex NK Opatření proti šíření onemocnění COVID-19 Provoz MěÚ Nejdek od 12. 10. do odvolání. ÚŘEDNÍ DNY. Pondělí 8:00-11:00 a 12:00-14:0 Premiér Babiš oznámil, že prezident Zeman vyhoví jeho návrhu na odvolání ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Pokud by se prezident požadavku předsedy vlády vzepřel, nezbývalo by než podat kompetenční, případně ústavní žalobu

 • Vtipné vánoční přání video.
 • Střet králů bazar.
 • Top gun 1.
 • Nedostatek progesteronu byliny.
 • Laura dahlmeierová nemoc.
 • Ts store.
 • Licence vut.
 • Www csfd cz film 360067.
 • Zdravotnické oděvy levně.
 • Narazena kost.
 • Příčníky škoda octavia 2 combi.
 • Chlorid sodný barva plamene.
 • Existencialismus literatura.
 • Jak narýsovat ostroúhlý trojúhelník.
 • Telekineze.
 • Dotyková lampa.
 • Význam slova neděle.
 • Plachta na auto octavia.
 • Informatika pro 1 stupeň základní školy.
 • Čau čau chovatelská stanice.
 • Proč cikáni nepracují.
 • Charlie chaplin old.
 • Vafle na slano.
 • Posttraumatická stresová porucha u dětí.
 • Amazonka hadi.
 • Ofs náchod.
 • Design outlet.
 • Potkan povaha.
 • Snus cz.
 • Petra kvitová přítel 2018.
 • Uhlíkové filtry actitube.
 • Výroba dřevěných magnetek.
 • Jak přesunout pagefile sys.
 • Brainstats iq test.
 • Mahagon cena m3.
 • Smtp o2.
 • Auto za stovku recenze.
 • Zeleninové šťávy při rakovině.
 • Výpočet odporu rezistoru.
 • Ordinace nádory mozku.
 • Jak sestavit obag.